Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szczegółowe żywienie koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.SZK.SM.HZAZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowe żywienie koni
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Zootechnika- Żywienie i dietetyka zwierząt I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady:

1. Trawienie, wchłanianie i wykorzystanie składników pokarmowych przez konie

2. Charakterystyka surowców paszowych, pasz oraz dodatków paszowych stosowanych w żywieniu koni. Sposoby przygotowania, uszlachetniania i konserwacji pasz stosowanych w żywieniu koni.

3. Znaczenie składników mineralnych i witamin dla koni.

4. Substancje szkodliwe i toksyczne w surowcach paszowych i paszach dla koni.

5. Choroby koni wynikające z błędów żywieniowych i postepowanie dietetyczne w przypadku ich wystąpienia

6. Metody oceny poprawności żywienia.

Ćwiczenia - tematyka zajęć:

Poznanie zasad korzystania z polskich Zaleceń Żywieniowych dla Koni i Tabel Wartości Pokarmowej Pasz a także zaleceń żywieniowych stosowanych w innych krajach.

Poznanie programów komputerowych służących do bilansowania dawek pokarmowych oraz zarządzania stadem i bazą paszową.

Ocena i korekta dawek pokarmowych pod względem błędów żywieniowych.

Literatura:

1. Meyer H., Coenen M. Żywienie Koni. PWRiL Warszawa.. 2009.

2. Jamroz D., Potkański A. (Red.). Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia koni. PWN Warszawa, 2005.

3. Chachułowa J. i in. Chów i użytkowanie koni .Wyd. SGGW Warszawa, 1991.

Uzupełniająco:

1. Geor, R. J., Coenen, M., & Harris, P. (2013). Equine Applied and Clinical Nutrition: Health, Welfare and Performance. Elsevier Health Sciences.

2. Literatura naukowa proponowana przez prowadzącego w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

- Zna w pogłębionym stopniu procesy trawienia, metabolizmu i wchłaniania składników pokarmowych oraz przemiany energii u koni; zna zasady żywienia oraz konsekwencje wynikające z nieprawidłowego żywienia koni,

- Zna podstawy postępowania dietetycznego w przypadku chorób o podłożu żywieniowym

Potrafi:

- prowadzić fachowe doradztwo z zakresu produkcji pasz i żywienia koni; potrafi zaproponować wybór technik analitycznych oraz systemów oceny jakości i wartości pokarmowej pasz stosowanych w żywieniu koni

- żywić konie w zależności od ich stanu fizjologicznego i patologicznego; wykorzystywać techniki komputerowe do bilansowania dawek pokarmowych i mieszanek treściwych dla koni.

Jest gotów do (kompetencje społeczne):

1. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie.

2. Rozumie złożoność problemów decyzyjnych związanych z użytkowaniem zwierząt i postępuje zgodnie z zasadami etyki.

3. Posiada świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą.

4. Świadomego ponoszenia odpowiedzialności za przekazywane treści zawodowe w ramach działalności doradczej oraz upowszechnieniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie – test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia: Projekt:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Waliczek
Prowadzący grup: Jadwiga Flaga, Marcin Przybyło, Agnieszka Waliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)