Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioindykacja środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.SRO.SM.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioindykacja środowiska przyrodniczego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skażenia środowiskowe i skutki działania skażeń na różnych poziomach organizacji biologicznej. Molekularne mechanizmy tolerancji. Bioindykacja terenowa i laboratoryjna. Molekularne markery skażeń środowiskowych. Bioindykatory skażenia wód i gleby. Wykorzystanie badań struktury zespołów organizmów w bioindykacji.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 GODZ.)

1-2. Bioindykatory, typy oraz sposoby wykorzystania w ocenie środowiska

3-4. Tolerancja organizmów na skażenia środowiskowe

5-6. Molekularne mechanizmy odporności na skażenia środowiskowe

7-8. Bioindykacja terenowa

9-10. Bioindykacja laboratoryjna

11-15. Ocena ryzyka środowiskowego, współczesne problemy bioindykacji, ekotoksykologia wobec problemów decyzyjnych w ocenie ryzyka środowiskowego

ĆWICZENIA (15 godz.)

1-2. Tolerancja organizmów, podstawowe zagadnienia

3-4. Bioindykatory w ocenie jakości wody

5-6. Bioindykatory w ocenie jakości gleby, PHYTOTOXKIT

7-8. Rośliny wskaźnikowe

9-12. Współczynniki bioróżnorodności .

13-14 Wykorzystanie współczynników bioróżnorodności w bioindykacji

15. Zaliczenie

Literatura:

Literatura:

Laskowski R., Migula P. Ekotoksykologia. Państwowe wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

- Poznaje współczesne metody bioindykacji terenowej i laboratoryjnej.

- Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu tolerancji organizmów.

- Potrafi scharakteryzować zagrożenie dla zdrowia człowieka wynikające ze skażeń środowiskowych.

- Rozpoznaje wybrane bioindykatory zwierzęce oraz pospolite rośliny wskaźnikowe.

- Potrafi obliczyć różne współczynniki bioróżnorodności

- Potrafi zastosować test PHYTOTOXKIT oraz zinterpretować uzyskane wynki.

- Potrafi zilustrować wyniki doświadczeń w postaci graficznej.

- Ma świadomość zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających ze skażenia środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzian wiedzy.

Wykłady: Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)