Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioindykacja środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.SRO.NM.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioindykacja środowiska przyrodniczego
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skażenia środowiskowe i skutki działania skażeń na różnych poziomach organizacji biologicznej. Molekularne mechanizmy tolerancji. Bioindykacja terenowa i laboratoryjna. Molekularne markery skażeń środowiskowych. Bioindykatory skażenia wód i gleby. Wykorzystanie badań struktury zespołów organizmów w bioindykacji.

Pełny opis:

1. Bioindykatory, typy oraz sposoby wykorzystania w ocenie środowiska

Bioindykatory, typy oraz sposoby wykorzystania w ocenie środowiska

Molekularne mechanizmy odporności na skażenia środowiskowe

Bioindykacja terenowa

Bioindykacja laboratoryjna

Bioindykacja laboratoryjna

Ocena ryzyka środowiskowego

Tolerancja organizmów, podstawowe zagadnienia

Bioindykatory w ocenie jakości wody

Bioindykatory w ocenie jakości gleby, PHYTOTOXKIT

Rośliny wskaźnikowe

Współczynniki bioróżnorodności

Wykorzystanie współczynników bioróżnorodności w bioindykacji

Zaliczenie

Literatura:

Laskowski R., Migula P. Ekotoksykologia. Państwowe wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Poznaje współczesne metody bioindykacji terenowej i laboratoryjnej

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu tolerancji organizmów

Potrafi scharakteryzować zagrożenie dla zdrowia człowieka wynikające ze skażeń środowiskowych.

Umiejętności

Rozpoznaje wybrane bioindykatory zwierzęce oraz pospolite rośliny wskaźnikowe.

Potrafi obliczyć różne współczynniki bioróżnorodności

Potrafi zastosować test PHYTOTOXKIT oraz zinterpretować uzyskane wyniki

Potrafi zilustrować wyniki doświadczeń w postaci graficznej.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających ze skażenia środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)