Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rybactwo, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.RUE.SM.HRBRY.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybactwo, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich w UE
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej polski sektor rolny i rybacki kształtowane są przez Wspólną Politykę Rolną i Wspólną Politykę Rybacką. W ramach przedmiotu studenci uzyskują wiedzę na temat założeń wspólnej polityki Unii Europejskiej, dotyczącej funkcjonowania obszarów wiejskich, rozwoju rybactwa i rolnictwa. Istotnym elementem wspólnej polityki jest subwencjonowanie i restrukturyzacja obu sektorów oraz określenie kierunków zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Pełny opis:

1. Rozwój akwakultury w UE.

2. Geneza, historia oraz główne priorytety Wspólnej Polityki Rybackiej w Unii Europejskiej.

3. Geneza, historia oraz główne priorytety Wspólnej Polityki Rybackiej w Unii Europejskiej.

4. Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020.

5. Fundusze Unii Europejskiej – podział oraz przeznaczenie środków.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

6. Fundusze Unii Europejskiej – podział oraz przeznaczenie środków.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

7. Szanse dla sektora rybnego: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020).

8. Szanse dla sektora rybnego: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020).

9. Szanse dla sektora rybnego: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020).

10. Najważniejsze zasady przygotowywania wniosków aplikacyjnych w ramach PROW 2014-2020 z wybranych działań.

11. Najważniejsze zasady przygotowywania wniosków aplikacyjnych z PO „Ryby” z wybranych działań.

12. Źródła informacji o problemach integracji europejskiej oraz rybactwie, rybołówstwie i akwakulturze w Polsce, UE i na świecie.

13. Źródła informacji o problemach integracji europejskiej oraz rybactwie, rybołówstwie i akwakulturze w Polsce, UE i na świecie.

14. Związki i organizacje rybackie w Polsce, UE i na świecie oraz korzyści z ich tworzenia.

15. Związki i organizacje rybackie w Polsce, UE i na świecie oraz korzyści z ich tworzenia.

Literatura:

Źródła informacji:

www.minrol.gov.pl

www.rybactwo.info

www.arimr.gov.pl

www.fapa.com.pl

www.aquamedia.org

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-Wykazuje się znajomością akwakultury w Polsce i na świecie,

-Wykazuje znajomość zagadnień z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Umiejętności:

-Umie kierować gospodarstwem rybackim,

-Prawidłowo interpretuje i stosuje akty prawne w rybactwie i ochronie środowiska naturalnego.

Kompetencje społeczne:

- Ma świadomość potrzeby wzbogacania wiedzy fachowej i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu,

- Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

ocena końcowa: egzamin pisemny składający się z otwartych pytań problemowych.

Punkty ECTS:

- wykłady - 15 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 4 godz.

Razem: 20 godz. : 25 = 0,8 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do egzaminu – 10 godz.

Razem godz. praktyczne: 10 godz. : 25 = 0,4 (czyli 0 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 1 pkt ECTS

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 -

średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.