Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinżynieria procesów komórkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.PRO.SM.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria procesów komórkowych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów kierunku Bioinżynieria zwierząt z podstawowymi modelami doświadczalnymi stosowanymi w badaniach naukowych, jak również podczas przeprowadzania testów substancji chemicznych, leków i kosmetyków. Studenci zapoznają się z możliwościami zastosowania zarodków kury domowej w badaniu procesu angiogenezy, potencjału metastatycznego i inwazyjnego komórek nowotworowych, jako alternatywą dla testów na kręgowcach wyższych. Zaprezentowane zostaną ponadto metody identyfikacji rodzaju śmierci komórki, związku procesu nowotworzenia z zaburzeniami procesu apoptozy i autofagii w komórce. Studenci zostaną zapoznani z obrazem histopatologicznym tkanek i narządów; poznają również rolę białek błonowych i cytoszkieletu w regulacji podstawowych funkcji komórki.

Literatura:

1. Madej Janusz, Nowak Marcin, Dzimira Stanisław (2011) „Histopatologia zwierząt domowych - przewodnik do ćwiczeń” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu WUP.

2. Arnhild Schrage, Armin O. Gamer, Ben van Ravenzwaay, Robert Landsiedel (2010) „Experience with the HET-CAM Method in the Routine Testing of a Broad Variety of Chemicals and Formulations”, ATLA 38, 39–52,

3. Angelica Vargas, Magali Zeisser-Labouèbe, Norbert Lange, Robert Gurny, Florence Delie (2007) „The chick embryo and its chorioallantoic membrane (CAM) for the in vivo evaluation of drug delivery systems” Advanced Drug Delivery Reviews 59: 1162–1176.

4. Grzegorzewska Agnieszka K. (2015) „Zastosowanie błony kosmówkowo-omoczniowej zarodka kury domowej w badaniach toksykologicznych, analizie procesu angiogenezy oraz ocenie potencjału inwazyjnego i metastatycznego komórek nowotworowych” Polskie Drobiarstwo, 05/2015.

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student powinien umieć: dobrać odpowiedni model doświadczalny do analizy wpływu czynnika biologicznie aktywnego na kluczowe procesy fizjologiczne w organizmie, przygotować odpowiednie stężenia badanych związków i przeprowadzić eksperyment; wykonać test HET-CAM oraz test CAM assay, utrwalić i wyizolować tkankę błony kosmówkowo-omoczniowej, a następnie przeprowadzić analizę ekspresji genów metodą Direct - PCR w pobranym materiale. Student po zaliczeniu przedmiotu powinien wykazywać umiejętność przygotowania preparatów mrożeniowych tkanek zwierzęcych i wykonać reakcje histochemiczne i cytochemiczne z przeciwciałami mono- i poliklonalnymi. Powinien również znać metody wykrywania składników komórki, określać ich lokalizację i znać metody oznaczania aktywności wybranych enzymów w tkance.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę

Wykłady: Zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)