Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolnożyjących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.OCH.SMN.HZOXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i eksploatacja zasobów zwierząt wolnożyjących
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony i eksploatacji zwierząt z uwzględnieniem biologii gatunków, struktur wewnątrz populacyjnych, oddziaływań międzygatunkowych, czynników antropogenicznych oraz skutków procesów genetycznych zachodzących w izolowanych populacjach.

Efekt kształcenia:

Student zdobywa wiedzę z zakresu obowiązujących zasad i metod ochrony i eksploatacji zasobów zwierząt wolno żyjących. Może ją wykorzystać w pracy zawodowej.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Formy prawne ochrony i eksploatacji zwierząt wolno żyjących w Polsce i społeczne aspekty gospodarowania populacjami – 4 godz.

2. Biologia i ekologia wybranych gatunków zwierzyny grubej (łoś, jeleń, sarna, daniel, dzik, muflon) – 4 godz.

3. Biologia i ekologia wybranych gatunków zwierzyny drobnej (kuropatwa, bażant, zając, lis, jenot) – 3 godz.

4. Struktura i dynamika populacji oraz kryteria ochrony i odstrzału omawianych gatunków zwierząt. Model zachowawczy i trofeistyczny. – 4 godz.

ĆWICZENIA:

2. Projekt gospodarowania populacją z uwzględnieniem: zasięgu terytorialnego, struktury przestrzennej i liczebnej populacji, wskaźników rozrodczości, śmiertelności nie wynikającej z legalnego pozyskania oraz zdarzeń losowych dla sarny i jelenia. Projekt realizowany jest na sali komputerowej (15 godz.)

Literatura:

Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M.: 1997. Sarna – modele i efekty gospodarowania. PZŁ Warszawa

Brzuski P., Malawski J., Uhl T.: 1995. Liczebne i przestrzenne granice występowania żubra, łosia, jelenia, daniela, sarny i muflona, w ocenie polskich służb leśnych. Fundacja Ratowania Fauny i Flory Karpat i Podkarpacia, Kraków.

Brzuski P., Hędrzak M.: 2002. Gospodarowanie zwierzyną – uwarunkowania środowiskowe. PZŁ Warszawa,

Fruziński B.: 2002. Gospodarka łowiecka. PZŁ Warszawa,

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) 2012. Gatunki obce w faunie Polski. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Jamrozy G. (red.) 2014. Ssaki polskich parków narodowych. Kraków-Krempna.

Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo. H2O

Weiner J. 2012. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN

Artykuły z periodyków fachowych (m.in. Brać Łowiecka, Łowiec Polski, Sylwan).

Akty prawne: Ustawa Prawo Łowieckie z 1995 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student rozpoznaje struktury wewnątrzpopulacyjne różnych gatunków zwierząt, tłumaczy zakres oddziaływań międzygatunkowych, wylicza czynniki antropogeniczne determinujące funkcjonowanie populacji i wskazuje skutki izolacji przestrzennej na procesy genetyczne w populacji, charakteryzuje biologię i ekologię wielu gatunków zwierząt chronionych i łownych, definiuje kryteria eksploatacji zasobów zwierzyny.

Umiejętności: Student projektuje zakres eksploatacji zasobów zwierzęcych w zależności od zasięgu terytorialnego, struktury przestrzennej i liczebnej, Analizuje dane dotyczące śmiertelności zwierząt wynikającej z eksploatacji oraz zdarzeń losowych, a także informacje umożliwiające szacowanie dynamiki układu drapieżnik-ofiara

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi.

Ćwiczenia: Projekt pisemny z zakresu analizy danych dotyczących gospodarowania zwierzyną grubą w jednym z nadleśnictw.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne: na ocenę 2<60%, na ocenę 3 -60-65%, na ocenę 3,5 - 66-75%, na ocenę 4 - 76-85%,na ocenę 4,5 - 86-95%, na ocenę 5 >95%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena ostateczna wyższa niż 2.0 wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych ocen pozytywnych (W, U lub K) efektów kształcenia, przy czym w przypadku niejasności decyduje ocena z zakresu wiedzy lub/i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.