Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MIK.SI.HZOHZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z mikrobiologii jest zapoznanie studentów z światem drobnoustrojów, ich rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Mikrobiologia jako dyscyplina naukowa. Miejsce drobnoustrojów w świecie przyrody. Zarys rozwoju mikrobiologii i badań nad drobnoustrojami.

2. Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów.

3. Wpływ czynników środowiskowych na procesy życiowe drobnoustrojów. Morfologia i fizjologia wybranych grup drobnoustrojów (bakterii, promieniowców i grzybów).

4. Mikrobiologia różnych środowisk składających się na otoczenie zwierząt: wody, gleby, powietrza, paszy, pomieszczeń inwentarskich.

5. Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie.

6. Ekologia drobnoustrojów; interakcje pomiędzy drobnoustrojami a organizmami wyższymi w biocenozach.

7. Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów; przegląd i charakterystyka bakterii chorobotwórczych. Wrażliwość i oporność bakterii chorobotwórczych.

ĆWICZENIA

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Podstawowa aparatura i metody stosowane w badaniach mikrobiologicznych. Metody izolacji drobnoustrojów, techniki hodowli i sposoby prowadzenia czystych kultur drobnoustrojów.

2. Teoretyczne podstawy barwienia drobnoustrojów. Wykonanie preparatów bakteriologicznych – utrwalonych i barwionych. Barwienie proste-pozytywne. Technika posługiwania się mikroskopem imersyjnym.

3. Morfologia bakterii. Barwienie negatywne. Obserwacja ruchu bakterii w kropli wiszącej.

4. Barwienie bakterii metodą złożoną wg Grama. Charakterystyka bakterii G+ i G-.

5. Charakterystyka promieniowców. Charakterystyka drożdży. Próby na żywotność i odżywianie drożdży.

6. Charakterystyka grzybów z klas Phycomycetes i Deuteromycetes.

7. Fermentacja mlekowa.

8. Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

1. Hans G. Schlegel, Mikrobiologia ogólna

2. Władysław H.J. Kunicki-Goldfinger, Życie bakterii

3. Krystyna Kotełko, Biologia bakterii

4. Singelton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie

5. Antoni Schollenberger, Mikrobiolologia i choroby zakaźne zwierząt

6. Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater, Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

7. John Postgate, Człowiek i drobnoustroje

8. Polskie Normy, dyrektywy UE, ustawy i rozporządzenia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i/lub rozumie:

- morfologię i fizjologię różnych grup drobnoustrojów,

- potrafi rozróżniać mikroorganizmy,

- potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania drobnoustrojów w środowisku przyrodniczym oraz najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w środowisku przyrodniczym.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- interpretować i samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii w celu praktycznego jej wykorzystania w życiu codziennym.

- ocenić zagrożenia i objaśnić korzyści płynące z zastosowanie mikrobiologicznych procesów w różnych obszarach działalności gospodarczej człowieka.

- rozróżnić poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów, praktycznie wykorzystać metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym,

- samodzielnie posługiwać się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, interpretować wyniki analiz i doświadczeń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- samodzielnej oceny i interpretacji wiedzy z zakresu mikrobiologii, jej wkładu w rozwój nowoczesnych dyscyplin naukowych jak: biologia molekularna, genetyka, czy biotechnologia.

- organizacji pracy w grupie i kierowania małym zespołem w laboratorium celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii,

- wdrożenia zdobytej wiedzy z zakresu mikrobiologii do praktyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE ĆWICZEŃ

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć kolokwium pisemne obejmujące treści poruszane na ćwiczeniach; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

ZALICZENIE WYKŁADÓW

Zaliczenie w formie pisemnej – test wielokrotnego wyboru obejmujący najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 60%; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzyb
Prowadzący grup: Karol Bulski, Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb, Marek Ostafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzyb
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.