Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia z elementami wirusologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MIK.SI.HZOBZ.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia z elementami wirusologii
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze światem drobnoustrojów. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie fizjologii drobnoustrojów, jak również ich znaczenie w funkcjonowaniu biocenozy oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Celem ćwiczeń z mikrobiologii z elementami wirusologii jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawową techniką laboratoryjną stosowaną w pracowniach mikrobiologicznych. Na ćwiczeniach zostaną przedstawione podstawowe metody izolacji i hodowli mikroorganizmów, sporządzania preparatów mikrobiologicznych oraz analizy ilościowej i jakościowej.

Pełny opis:

Mikrobiologia jako dyscyplina naukowa. Zarys historii mikrobiologii i badań nad drobnoustrojami. Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów.

Morfologia drobnoustrojów (Archebacteria, Procaryota, Eucaryota). Budowa i ultrastruktura komórki bakteryjnej, promieniowców oraz komórek grzybów – drożdży. Znaczenie podstawowych elementów strukturalnych w procesach życiowych mikroorganizmów. Formy przetrwalne drobnoustrojów.

Wirusy, występowanie i budowa. Wirusy bakteryjne, grzybicze, roślinne i zwierzęce.

Fizjologia drobnoustrojów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów.

Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych (kształtowanych przez człowieka): gleba, wody powierzchniowe, powietrze itp.

Mikrobiota człowieka.

Mechanizmy chorobotwórczości mikroorganizmów. Charakterystyka bakterii chorobotwórczych. Wybrane zakażewnia wirusowe u ludzi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Zasady i metody pracy stosowane w mikrobiologii. Podłoża mikrobiologiczne stosowane do hodowli mikroorganizmów. Metody hodowli i przechowywania mikroorganizmów. Izolacja drobnoustrojów ze środowiska.

Teoretyczne podstawy barwienia, podział barwników i metod barwienia. Wykonanie preparatów bakteriologicznych – utrwalonych i barwionych. Barwienie bakterii metodą prostą pozytywną. Technika posługiwania się mikroskopem immersyjnym.

Morfologia, metody barwienia promieniowców.Antybiotyki - definicja, działanie, producenci. Morfologia i systematyka drożdży. Próba na żywotność i odżywianie drożdży.

Grzyby strzępkowe - systematyka, morfologia i znaczenie. Podstawy diagnostyki mykologicznej.Grzyby toksynotwórcze i mykotoksyny.

Fermentacja mlekowa. Mikroflora fermentowanych produktów pochodzenia zwierzęcego (jogurty, kefiry, kwaśne mleko - wykonanie preparatów) i roślinnego (kiszona kapusdta, ogórki). Probiotyki.Fermentacja masłowa.Barwienie przetrwalników bakteryjnych.

Metody mikrobiologicznej analizy ilościowej – liczenie w komorach, metoda seryjnych rozcieńczeń. Podstawowe wskaźniki stanu sanitarno - higienicznego próbek. Wybrane drobnoustroje chorobotwórcze.Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, warszawa 2003.

2. Kunicki-Goldfinger W. J.H., Życie bakterii PWN, Warszawa 2006.

3. Nicklin J., gram-Cook K., Kilington R., Mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2007.

4. Zmysłowska J., Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, teoria i ćwiczenia. Wyd. Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2002

5. Abigail A. Salyers Dixie D. Whitt., Mikrobiologia. Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

zna i rozumie- podstawowe zagadnienia z zakresu genetyki i genomiki z uwzględnieniem molekularnych podstaw dziedziczenia, regulacji ekspresji genów i metabolizmu komórkowego oraz transformacji mikroorganizmów, roślin i zwierząt, identyfikuje poszczególne grupy systematyczne drobnoustrojów, opisuje morfologię i fizjologię drobnoustrojów ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia w inżynierii bioprocesowej i bioreaktorowej, rolę i znaczenie bioinżynierii dla środowiska przyrodniczego; wykazuje znajomość analizy i diagnostyki mikrobiologicznej oraz biotechnologii ochrony środowiska, metody oceny jakości sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

potrafi - rozpoznawać i izolować poszczególne narządy, tkanki i komórki organizmów roślinnych i zwierzęcych, oceniać ich budowę morfologiczną i strukturę histologiczną; umie wykonać podstawowe analizy z zakresu oceny parametrów fizjologicznych i biochemicznych organizmów roślinnych i zwierzęcych, a także drobnoustrojów, zaplanować niezbędne wyposażenie i materiały laboratorium analitycznego i diagnostycznego, a także laboratorium kultur in vitro, stosować podstawowe techniki badawcze i metody analityczne wykorzystywane w biologii molekularnej, cytogenetyce i inżynierii genetycznej, hodowli komórek i tkanek oraz diagnostyce mikrobiologicznej.

jest gotów do - podejmowania zadań w zakresie bioinżynierii zwierząt oraz szeroko rozumianego rolnictwa (ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności).

Metody i kryteria oceniania:

test z wyboru i uzupełnienia; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Karol Bulski, Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Frączek
Prowadzący grup: Karol Bulski, Krzysztof Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.