Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia z elementami wirusologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MIK.SI.HZOBY.R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia z elementami wirusologii
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych. Studia mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie, oraz wskazać na ścisłe powiązanie zależności mikroorganizmów ze środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin):

1. Mikrobiologia ogólna (2h)

2. Historia mikrobiologii (2h)

3. Morfologia mikroorganizmów (2h)

4. Fizjologia drobnoustrojów (2h)

5. Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów (2h)

6. Mikrobiologiczne podstawy biotechnologii (2h)

7. Wirusy w biotechnologii (2h)

8. Naturalna mikroflora człowieka i zwierzą (1h)

Ćwiczenia (30 godzin):

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na zajęciach z mikrobiologii. Metody izolacji (2h)

2. Barwienie bakterii metodą prostą pozytywną. Morfologia bakterii (2h)

3. Barwienie złożone metodą Grama (2h)

4. Badanie ruchu bakterii. Barwienie proste negatywne (2h)

5. Promieniowce - morfologia i barwienie (2h)

6. Morfologia grzybów klasa Ascomycetes i Phycomycetes (2h)

7. Morfologia grzybów klasa Deuteromycetes (2h)

8. Homofermentacja mlekowa (2h)

9. Heterofermentacja mlekowa (2h)

10. Szkodniki kiszonek (fermentacja masłowa) (2h)

11. Mikrobiologiczna analiza wody w aspekcie sanitarno-higienicznym (2h)

12. Odczyt mikrobiologicznej analizy wody (2h)

13. Mikroflora mięsa - ocena mikroskopowa (2h)

14. Odzwierzęce choroby wirusowe cz.1 (2h)

15. Odzwierzęce choroby wirusowe cz.2 (2h)

Literatura:

1. H.G. Schlegel - Mikrobiologia ogólna. PWN Wa-wa

2. W.J.H. Kunicki - Goldfinger - Zycie bakterii. PWN Wa-wa

3. Z. Libudzisz - Mikrobiologia techniczna T1. PWN Wa-wa

4. M.K. Błaszczyk - Mikrobiologia środowiska. PWN Wa-wa

5. R. Kocwa - Haluch - Wirusologia w inżynierii środowiska. Politechnika Krakowska

6. Z. Anusz - Mikrobiologia i parazytologia lekarska. PZWL Wa-wa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup drobnoustrojów. Potrafi rozróżniać grupy systematyczne mikroorganizmów. Potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania drobnoustrojów.

Umiejętności:

Student potrafi przygotować preparaty mikroorganizmów. Potrafi posługiwać się mikroskopem. Potrafi prawidłowo wykorzystywać sprzęt mikrobiologiczny.

Kompetencje:

Student nabędzie świadomość zasad funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego, oraz umiejętność wykorzystania technik stosowanych w badaniach mikrobiologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy 60% oceny końcowej

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność i czynny udział w zajęciach laboratoryjnych. Na bieżąco oceniane są umiejętności praktyczne studenta oraz - na koniec zajęć - wiedza teoretyczna.

Przewidziane jest pisemne zaliczenie przedmiotu 40% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Galus-Barchan
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Agnieszka Galus-Barchan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Galus-Barchan
Prowadzący grup: Krzysztof Frączek, Agnieszka Galus-Barchan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)