Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badawcze w żywieniu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.MET.SM.HZOZY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badawcze w żywieniu zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje najważniejsze metody stosowane w badaniach na zwierzętach przeżuwających i monogastrycznych. W szczególności dotyczy to metod in sacco i in vivo, w tym z wykorzystaniem zwierząt operacyjnie przetokowanych. Omawiane są metody in vitro oznaczania strawności składników pokarmowych pasz oraz metody badań bilansowych i przewidywania wielkości produkcji. W trakcie zajęć poruszane są również zagadnienia dotyczące metod oznaczania wartości biologicznej białka, ustalania zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i energię oraz modelowych układów doświadczenia.

Pełny opis:

1. Metody oznaczania pobrania paszy, współczynników strawności oraz efektywności syntezy białka mikroorganizmów w żwaczu.

2. Metody badań bilansowych.

3. Ustalanie zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i energię.

4. Wartość biologiczna białka

5. Profil metaboliczny i jego wykorzystanie w badaniach żywieniowych

6. Modelowe układy doświadczeń żywieniowych i analiza statystyczna.

7. Wyliczanie współczynników strawności składników pokarmowych, efektywnego rozkładu białka w żwaczu oraz strawności jelitowej białka by-pass.

8. Klatki strawnościowe – przykłady zastosowań.

9. Urządzenia do oznaczania strawności in vitro.

10. Wyliczanie bilansu N, C i energii.

11. Wyliczanie zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe i energię.

12. Aspekt etycznych badań – działalność Lokalnej Komisji Etycznej ds Doświadczeń na Zwierzętach.

Literatura:

1. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1, 2 i 3. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. PWN 2009.

2. Specjalistyczne czasopisma naukowe

3. Materiały opracowane przez koordynatora przedmiotu

4. Micek P., Kowalski Z.M., Borowiec F., Shelford J.A. 2001. Digestibility of whole grain crop silages determined by different methods. Journal of Animal and Feed Sciences, 10, 695-706.

5. Micek P., Kowalski Z.M., Kański J. 2010. Wpływ stopnia dojrzałości roślin w czasie zbioru na rozkład w żwaczu i strawność jelitową białka kiszonek z jęczmienia, owsa i pszenżyta. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 544, 131-138.

6. Micek P. 2006. The effect of barley cultivar on in vitro digestibility and rumen degradability of NDF. Journal of Animal and Feed Sciences, 15, Suppl., 1, 31-34

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

W pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu trawienia, metabolizmu i wchłaniania składników pokarmowych oraz przemian energii u zwierząt oraz zasady żywienia i konsekwencje wynikające z nieprawidłowego żywienia zwierząt.

Współpracować z hodowcami zwierząt; prowadzić fachowe doradztwo w zakresie żywienia zwierząt i produkcji pasz oraz zaproponować i uzasadnić wybór niezbędnych technik analitycznych i systemów oceny jakości i wartości pokarmowej pasz dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich

Absolwent jest gotów do:

Postępowania zgodnie z zasadami etyki w pracy zawodowej i społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia - test wielokrotnego wyboru – na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na 55% pytań; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)