Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.INF.SI.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności studentów związanych z pełniejszym wykorzystaniem programów pakietu Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access i MS PowerPoint). Podczas zajęć, które odbywają się w pracowniach komputerowych, studenci pracują indywidualnie.

Pełny opis:

1. MS Word – opracowywanie efektownie wyglądających dokumentów (formatowanie, tabele, diagramy i schematy blokowe, edytor równań).

2. MS Excel – poznanie wydajnego sposobu obsługiwania arkuszy kalkulacyjnych (formuły i funkcje, zaawansowane wykresy i ich formatowanie, operacje na różnych typach danych, formatowanie warunkowe).

3. MS PowerPoint – przygotowanie profesjonalnie wyglądającej prezentacji (animacja niestandardowa, zmiana szablonów, reguły właściwego doboru tła oraz kroju, wielkości i koloru czcionki).

4. MS Access – tworzenie i zarządzanie bazami danych (tworzenie baz danych, tworzenie relacji i kwerend, tworzenie czytelnego raportu).

Literatura:

Cox J., Preppernau J. – Microsoft Office Word 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, 2007

Frye C. D. - Microsoft Office Excel 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, 2007

Cox J., Preppernau J. – Microsoft Office PowerPoint 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, 2008

Unsworth A. - Access 2007 PL, Helion 2009

Grover Ch., MacDonald M., Moore E. – Office 2007 PL nieoficjalny podręcznik, Helion 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę z zakresu informatyki i potrafi wykorzystać tę wiedzę podczas zajęć z innych przedmiotów,

- zna edytor tekstu oraz program do przygotowania prezentacji i rozumie potrzebę wykorzystania szerokich możliwości tych programów przy tworzeniu dokumentów i opracowań,

- zna arkusz kalkulacyjny i bazy danych oraz rozumie potrzebę wykorzystania tych narzędzi do gromadzenia, analizy i wizualizacji danych.

Umiejętności:

- potrafi zastosować odpowiednie programy komputerowe do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych,

- potrafi przygotować profesjonalne prezentacje (teksty) na seminaria i konferencje z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w tym źródeł elektronicznych.

Kompetencje społeczne:

- zna zakres zdobytej przez siebie wiedzy o komputerach i oprogramowaniu i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się,

- potrafi pracować w zespole, wspólnie rozwiązywać problemy.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia związane z praktycznym wykorzystaniem programów pakietu MS Office. Oceniany jest sposób i dokładność wykonania zadań. Ocena z zaliczenia jest średnią arytmetyczną ocen za poszczególne zadania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Satoła
Prowadzący grup: Olga Jarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kmiecik, Alicja Satoła
Prowadzący grup: Michał Kmiecik, Sylwia Pałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kmiecik, Alicja Satoła
Prowadzący grup: Michał Kmiecik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Satoła
Prowadzący grup: Michał Kmiecik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)