Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla i użytkowanie zwierząt amatorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.HOD.NM.HZONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla i użytkowanie zwierząt amatorskich
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Dr hab. inż. Piotr Niedbała

Dr inż. Ewa Drąg-Kozak

Dr Krzysztof Andres

Dr inż. Stanisław Łapiński

Dr inż. Magdalena Trela

Mgr inż. Kamil Kustra

Celem przedmiotu jest omówienie zasad chowu i hodowli zwierząt amatorskich (bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki). Omówione zostaną obowiązujące przepisy prawne, m.in. regulujące zasady handlu obcymi dla fauny Polski gatunkami zwierząt. Studenci zapoznają się z pochodzeniem zwierząt, ich stanowiskiem systematycznym, zasadami utrzymania w warunkach sztucznych, budową akwariów, terrariów, wolier i pomieszczeń, żywieniem, rozrodem i profilaktyką zdrowotną.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

Przepisy prawne dotyczące hodowli zwierząt amatorskich. Co powinniśmy wiedzieć zanim kupimy zwierzę.

Hodowle zwierząt bezkręgowych – stawonogi (Arthropoda) i mięczaki (Mollusca)

Ekosystemy życia ryb akwariowych, systematyka wybranych rzędów i rodzin

Rodzaje i budowa akwariów, rozród ryb w warunkach kontrolowanych

Dobór tarlaków, dymorfizm płciowy, hormonalna stymulacja rozrodu, tarliska, rozwój zarodkowy, metody inkubacji, wylęg

Żywienie ryb, charakterystyka komponentów stosowanych w paszach, zalecenia w żywieniu wybranych gatunków ryb

Przepiórka japońska jako najmniejszy z udomowionych gatunków drobiu walory użytkowe, ptak modelowy, chów amatorski. Perspektywy chowu perlic w celu produkcji mięsa

Nieloty w polskiej zagrodzie: strusie, emu i nandu, kierunki użytkowania, chów amatorski

Wykorzystanie zwierząt amatorskich i laboratoryjnych w badaniach naukowych

Próby udomawiania nowych gatunków ssaków. Zmiany domestykacyjne u zwierząt amatorskich

Chów i hodowla ssaków amatorskich

Łącznie 15 godzin

Tematyka ćwiczeń

Zagrożenia związane z importem zwierząt amatorskich

Hodowle amatorskie bezkręgowców

Praktyczne zasady zakładania akwarium

Utrzymanie, żywienie i pielęgnacja płazów

Utrzymanie, żywienie i pielęgnacja gadów

Pielęgnacja ptaków egzotycznych: zakup, odłów i transport, kwarantanna i aklimatyzacja, zabiegi stałe i okresowe

Pomieszczenia dla ptaków – klatki i woliery. Lęgi i odchów piskląt ptaków egzotycznych

Papugi i łuszczaki (ziarnojady) w hodowli amatorskiej: popularne gatunki i mutacje barwne

Hodowla gołębi rasowych i egzotycznych

Gwarek i inne miękkojady: wymagania gatunkowe i metody hodowli

Wymagania, zasady utrzymania i rozrodu myszoskoczków, chomików i świnek morskich

Wymagania, zasady utrzymania i rozrodu szynszyli, koszatniczek i wiewiórkowatych

Wymagania, zasady utrzymania i rozrodu szopowatych i łasicowatych

Chów i hodowla ssaków amatorskich

Łącznie 15 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa

1 Bieniarz K., Epler P. Rozród ryb. LETTRA, Kraków, 1991.

2 Kilarski W. Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych. Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn, 2007.

3 Popek W., Górecki W., Zygmunt G. Nowoczesna hodowla ryb akwariowych. Wydawnictwo IRŚ Olsztyn, 2010.

4 Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1 – 3). PWN Warszawa.

5 Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

6 Przybyszewski C. Zwierzęta w terrarium. Wydawnictwo Glob. Szczecin 1986.

7 Heming-Vriends T., Vriends M.W. Ptaki egzotyczne. Poradnik. Wydawnictwo Solis, 2009.

8 Verhoef-Verhallen E. Encyklopedia europejskich i egzotycznych ptaków ozdobnych. Wydawnictwo BELLONA, 2006.

9 Atlas ptaków egzotycznych

10 Mackrott H. Gołębie. Poradnik dobrego hodowcy. Wydawnictwo RM, 2010

11 Bruins E. Encyklopedia terrarystyki. Wyd. Galaktyka, 2004.

12 Gorazdowski M.J. Małe ssaki terraryjne. Wyd. Mulico, 2008.

13 Zwierzęta moje hobby, Praca zbiorowa. Wyd. Kluszczyński 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców i kręgowców utrzymywanych w hodowlach amatorskich

Poznaje zasady chowu i hodowli zwierząt amatorskich należnych do różnych grup świata zwierzęcego

Tłumaczy przepisy prawne dotyczące przemieszczanie zwierząt towarzyszących i związane z tym zagrożenia

Umiejętności

Nabywa umiejętności hodowli zwierząt akwariowych i terrariowych

Projektuje pomieszczenia dla zwierząt amatorskich, z uwzględnieniem wymagań środowiskowych

Ocenia przydatność poszczególnych gatunków zwierząt amatorskich w produkcji towarowej, wystawienniczej i hobbistycznej

Analizuje rolę hodowli amatorskich oraz ogrodów zoologicznych w ochronie gatunków zagrożonych

Kompetencje społeczne

Postrzega znaczenie zwierząt amatorskich w różnych sferach życia człowieka

Jest świadomy zagrożeń dla środowiska wynikających z zawlekania chorób

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (test otwarty)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Praktyki zawodowe:

Ich realizacja w ramach poszczególnych Katedr/Zakładów w kontekście zainteresowania poszczególnych Studentów tematyką zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Ewa Drąg-Kozak, Sławomir Kornaś, Stanisław Łapiński, Piotr Niedbała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Łapiński
Prowadzący grup: Krzysztof Andres, Ewa Drąg-Kozak, Magdalena Hędrzak, Stanisław Łapiński, Piotr Niedbała, Magdalena Trela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)