Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia gleby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.GLE9.SMN.HRBRY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia gleby
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie budowy gleby i warunków życia organizmów glebowych oraz współzależności występujących pomiędzy organizmami. Zaznajomienie studentów z mikro-, mezo- i megaedafonem oraz znaczeniem organizmów zoologicznych dla kształtowania środowiska glebowego. Zapoznanie ze sposobami odłowu zwierząt glebowych. Omówienie zanieczyszczenia biologicznego gleby i poznanie zoologicznych organizmów wskaźnikowych informujących o zanieczyszczeniu.

Pełny opis:

Wykłady (9 godz.):

1. Charakterystyka środowiska glebowego. Struktura, właściwości i funkcje gleby.

2. Czynniki glebotwórcze. Profile glebowe i systematyka gleb

3. Struktura i typy gleb w Polsce. Żyzność i urodzajność gleb.

4. Klasyfikacja użytkowa gleb. Klasy bonitacyjne i kompleksy przydatności rolniczej.

5-6. Fauna glebowa oraz wpływ mikro-, mezo- i makroedafonu na właściwości gleb.

7. Megafauna glebowa – dżdżownice

8. Kręgowce żyjące w glebie. Zwierzęta kopcotwórcze

9. Zanieczyszczenie biologiczne gleb – organizmy wskaźnikowe.

Ćwiczenia (9 godz.):

1-2. Metody dynamiczne połowu fauny glebowej (Barbera, Satchella, Tullgrena, Baermanna)

3-4. Metody mechaniczne połowu bezkręgowców (kwadratów, ręcznego sortowania gleby, przesiewań, flotacyjna)

5. Metody odłowu kręgowców glebowych

6-7. Oznaczanie zebranego materiału (pierścienice, stawonogi)

8-9. Oznaczanie zanieczyszczenia gleby jajami geohelmintów (metoda Dady). Analiza sprawozdań

Literatura:

Burges i in. 1971. Biologia gleby. PWRiL, Warszawa

Gurny i Grum 1981. Metody stosowane w zoologii gleby. PWN, Warszawa

Dobrzański i Zawadzki 1981. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Definiuje podstawowe rodzaje gleb oraz czynniki i procesy glebotwórcze

- Objaśnia wpływ organizmów glebowych na procesy glebotworzenia i przeciwdziałania degradacji gleb

- Identyfikuje organizmy szkodliwe żyjące w środowisku glebowym

Umiejętności:

- Stosuje odpowiednie metody rozpoznawania obecności zwierząt oraz sposoby odłowu fauny glebowej

- Posługuje się dostępnymi kluczami i opracowaniami w celu identyfikacji taksonomicznej organizmów glebowych

- Ocenia jakość środowiska glebowego na podstawie występujących w niej organizmów zoologicznych

Kompetencje społeczne:

- Docenia potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu nauk rolniczych

- Organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawozdania.

Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)