Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.FIZ.SM.HZOIY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia stosowana
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z rozszerzonymi pojęciami dotyczącymi funkcjonowania organizmu w stanie fizjologicznym oraz podczas zaburzonej homeostazy. W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student powinien wybrać odpowiednią analizę do diagnostyki zmian funkcjonowania organizmu, prawidłowo ocenić i zastosować jej wyniki.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: Homeostaza organizmu, funkcje poszczególnych układów. Mechanizmy regulacyjne funkcjonowania organizmów. Adaptacja organizmu do zmiennych warunków. Rytmy biologiczne, wpływ czynników środowiskowych na ich przebieg. Odporność organizmu a integracja z innymi układami fizjologicznymi. Metodologia badań fizjologicznych, pozyskiwanie, przechowywanie i wykorzystanie materiału biologicznego do badań.

Tematyka ćwiczen: Materiał biologiczny jako źródło informacji o stanie fizjologicznym organizmu. Indeks glikemiczny i diagnostyka zaburzeń glikemii. Ocena stanu fizjologicznego wątroby. Parametry homeostazy, oznaczanie hormonu stresu. Izolacja DNA z różnych śladów biologicznych

Literatura:

1. Fizjologia zwierząt, T. Krzymowski, J. Przała, PWRiL, 2005

2. Fizjologia medyczna - Guyton, 2008.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: podstawowe rodzaje i typy doświadczeń, zasady, metody i techniki prowadzenia pracy badawczej; podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, w zaawansowanym stopniu zakres technik i metod analitycznych wykorzystywanych w naukach o zwierzętach, pozwalającą na interpretację wyników prowadzanych badań.

Student szacuje ryzyko wykorzystania poszczególnych technik badawczych dla danego typu materiału badawczego, posługuje się metodami analitycznymi; interpretuje i weryfikuje wyniki analiz oraz diagnozuje stan fizjologiczny zwierząt.

Absolwent potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role, rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, których realizacja jest długofalowa i jest świadomy odpowiedzialności za efekty pracy zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne - Na ocenę pozytywną należy prawidłowo odpowiedzieć na pytania kolokwium zaliczeniowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%

Wykłady - egzamin - na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51.% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

do pełnej realizacji przedmiotu nie są wymagane praktyki zawodowe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)