Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.CHE.SI.HZOTY.T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy chemicznej studentów w zakresie Chemii Ogólnej oraz zdobycie elementarnych umiejętności podstaw pracy laboratoryjnej.

Pełny opis:

Program przedmiotu jest rozwinięciem wiedzy bazującym na podstawie programowej matury z chemii (zakres podstawowy). Przedmiot obejmuje wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne. Tematyka wykładów obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące: podstaw budowy atomu w świetle mechaniki kwantowej, prawa okresowości i innych praw chemicznych, teorii wiązań chemicznych i budowy strukturalnej cząsteczek chemicznych, reakcji chemicznych w różnych formach zapisów, podstaw obliczeń chemicznych, dysocjacji elektrolitycznej i teorii kwasów i zasad, elektrochemii. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje miedzy innymi: podstawy pracy laboratoryjnej, elementy analizy jakościowej, elementy analizy ilościowej, elementy analizy instrumentalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa (przykłady):

1. P. W. Atkins. Podstawy Chemii Fizycznej. PWN 2013.

2. Tadeusz Drapała. Chemia Ogólna Nieorganiczna z Zadaniami. Wydawnictwo SGGW 1997.

3. Szymońska J., Szlachcic P., Michalski O., Kulig E., Wisła A.. Chemia I. Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych. Wydawnictwo UR w Krakowie, 2017.

Literatura uzupełniająca (przykłady):

1. Pazdro K.M., Rola-Noworyta A. Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna, Warszawa 2013.

2. M. Łukasiewicz, O.Michalski, J.Szymońska. Obliczenia Chemiczne. Skrypt do ćwiczeń rachunkowych z chemii. Wydawnictwo UR. Kraków 2015.

3. K.M. Pazdro. Podstawy Chemii dla Kandydatów na Wyższe Uczelnie. Wydanie trzecie. Oficyna edukacyjna 2010.

Efekty uczenia się:

Student rozszerza swoją WIEDZĘ na temat: praw chemicznych, budowy materii, budowy atomów pierwiastków chemicznych, budowy związków chemicznych, reakcji chemicznych, zjawisk i procesów chemicznych, podstaw obliczeń chemicznych, Definiuje podstawowe zjawiska, pojęcia i prawa chemiczne.

Student zdobywa elementarne UMIEJĘTNOŚCI pracy laboratoryjnej wraz z umiejętnością interpretacji wyników pracy doświadczalnej.

Opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych.

Wyjaśnia zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Klasyfikuje poszczególne rodzaje substancji nieorganicznych.

Prezentuje równania reakcji chemicznych z udziałem różnych substancji chemicznych. Prezentuje równania reakcji przebiegających w roztworach wodnych i przewiduje ich skutki.

Określa wpływ czynników fizykochemicznych na stan równowagi chemicznej i szybkość reakcji chemicznych.

Posługuje się podstawowym sprzętem i szkłem laboratoryjnym.

Rozwiązuje praktyczne zadania dotyczące analizy jakościowej i ilościowej substancji.

Opisuje wykonane doświadczenia chemiczne.

Interpretuje obserwowane wyniki reakcji chemicznych.

Używa praw chemicznych do ilościowego opisu reakcji chemicznych.

Używa właściwych metod postępowania z substancjami szkodliwymi i odpadami chemicznymi.

Przygotowuje pisemne sprawozdania na temat przeprowadzonych doświadczeń laboratoryjnych.

Wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i zasoby internetowe.

Prezentuje umiejętność współpracy w zespole.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Akceptuje potrzebę odpowiedzialnego i zgodnego z przepisami BHP zachowania w laboratorium chemicznym oraz używania substancji chemicznych.

Wspiera działania na rzecz informowania społeczeństwa o rzeczywistym zagrożeniu środowiska przyrodniczego przez stosowanie substancji chemicznych.

Identyfikuje i rozwiązuje problemy dotyczące stosowania związków chemicznych w życiu codziennym.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Przedmiot daje podstawy do zdobywania wiedzy w dalszych etapach edukacyjnych oraz do rozwijania umiejętności pracy laboratoryjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych w 40% oraz z oceny z egzaminu w 60%. Zaliczenie z ćwiczeń na ocenę na podstawie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocen z kolokwiów. Ocena pozytywna wymaga minimum 50% poprawnych odpowiedzi na kolokwiach. Student może uzyskiwać dodatkowe oceny za aktywną postawę na ćwiczeniach. Pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest wymagana do przystąpienia do egzaminu z chemii ogólnej. Ocena pozytywna z egzaminu wymaga minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)