Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Awifauna wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.AWI9.SM.HRBRY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Awifauna wodna
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja zróżnicowania fauny ptaków zasiedlających różne typy siedlisk wodnych. Wykazanie wymogów pokarmowych i lęgowych, a także przyczyn i zakresu degradacji wód śródlądowych w Polsce. Wykazanie znaczenia gospodarstw rybackich w zachowaniu zasobów awifauny wodnej.

Pełny opis:

Wykłady (9 godz.):

1. Przegląd systematyczny krajowych gatunków ptaków środowisk wodno-błotnych

2. Ocena statusu populacyjnego ptaków fauny krajowej związanych ze środowiskiem wodnym

3. Gatunki ginące i zagrożone z grupy ptaków wodnych

4. Antropogeniczne przyczyny degradacji wód śródlądowych

5. Znaczenie gospodarstw rybackich dla ochrony ptaków wodnych

Ćwiczenia (18 godz.):

6. Metody i techniki rozpoznawania i inwentaryzacji ptaków

7. Waloryzacja siedlisk wodnych pod kątem ich przydatności dla ptaków

8. Możliwości użytkowania ptaków zasiedlających obiekty stawowe

9. Znaczenie ptaków wodnych, w tym grupy ichtiofagów w gospodarstwach rybackich

Literatura:

1. Svensson L. (red.) 2012. Przewodnik Collinsa Ptaki, Multico, Warszawa.

2. Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 Min. Środ. Warszawa.

3. Pullin A.S. 2012. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

5. Chylarecki P. 2013. Czynniki kształtujące zmiany liczebności pospolitych ptaków Polski w latach 2000-2012., Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

Podstawowe gatunki ptaków wodnych występujących w kraju

Podstawowe procesy ekologiczne zachodzące na poziomie populacji ptaków

Absolwent potrafi:

Oszacować przydatność różnych siedlisk wodnych dla bytowania ptaków

Zaprojektować zasady koegzystencji ptaków wodnych z gospodarską rybacką

Absolwent:

Świadomy roli gospodarstw rybackich w ochronie przyrody

Wrażliwy na skutki dewastacji środowiska przyrodniczego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne z treści prezentowanych na wykładach i realizowanych na ćwiczeniach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z treści wykładowych i ćwiczeniowych w ocenie końcowej wynosi odpowiednio 60% i 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)