Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ANA.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Biologia stosowana z podstawowymi pojęciami oraz nowoczesnymi metodami i technikami analitycznymi stosowanymi w badaniach naukowych: technikami chromatograficznymi, spektrofotometrycznymi, metodami stosowanymi w proteomice, analizie kwasów nukleinowych, metodami służącymi do oznaczania hormonów i białek, metodami mikroskopii fluorescencyjnej.

Student powinien umieć: wykonać prosty rozdział chromatograficzny mieszaniny związków chemicznych/lub białek przy zastosowaniu metod chromatografii, wykonać analizę RIA określonego hormonu, wykonać test ELISA dla określonego białka, przeprowadzić test proliferacji komórek stosując radioaktywną tymidynę oraz zaprojektować i przeprowadzić analizę ekspresji mRNA danego genu przy zastosowaniu metody RT-PCR i/lub qPCR, posługiwać się mikroskopem fluorescencyjnym i zastosować go w badaniach histologicznych, ocenić przeżywalność linii komórkowej przy zastosowaniu mikroskopii odwróconej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Analiza instrumentalna – definicja, metody instrumentalne, zasady pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek biologicznych do badań laboratoryjnych. Metody ekstrakcji substancji biologicznych z tkanek zwierzęcych. Etapy procesu analitycznego.

2. Podział technik analitycznych. Metody optyczne i ich zastosowanie w badaniach laboratoryjnych (absorpcjometria, spektrofotometria UV/VIS, spektrofotometria w podczerwieni (IR))

3 i 4. Metody chromatograficzne – typy chromatografii, chromatografia HPCL i jej zastosowanie w analizach biologicznych.

5 i 6. Metody analityczne i urządzenia wykorzystywane w proteomice (strategie proteomiczne, przygotowanie próbek analitycznych, elektroforeza białek, analiza żeli, spektrometria masowa, zintegrowane systemy analityczne).

7. Metody analityczne i urządzenia wykorzystywane w genomice (elektroforeza kwasów nukleinowych, analizatory PCR, real-time-PCR, macierze molekularne)

8 i 9. Technika ELISA i jej zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej i badaniach naukowych

10. Mikroskopia fluorescencyjna i jej wykorzystanie

Razem: 20 h

ćwiczenia:

1. Wprowadzenie. Pobieranie materiału do badań. Chromatografia bibułowa i kolumnowa

2. Pomiary promieniowania gamma, metoda radioimmunologiczna – licznik promieniowania gamma (LKB)

3. Pomiar promieniowania beta (płynna scyntylacja),

4. Oznaczanie proliferacji komórek z zastosowaniem radioaktywnej tymidyny – licznik promieniowania beta (Beckman)

5. Badanie ekspresji genów na poziomie mRNA – metoda RT-PCR i Real time PCR – aparat StepOne Plus (Applied Biosystem)

6. Oznaczanie stężenia hormonów techniką ELISA

Badanie apoptozy – wykorzystanie mikroskopii fluorescencyjnej

7. Mikroskopia odwrócona w badaniu przeżywalności linii komórkowej

Razem: 35 h ćwiczeń lab.

Literatura:

1. Zygfryd Witkiewicz, „Podstawy chromatografii”, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1992.

2. Andrzej Kozik, Maria Rąpała-Kozik, Ibeth Guevara-Lora, „Analiza instrumentalna w biochemii. Wybrane problemy i metody instrumentalnej biochemii analitycznej”, Instytut Biol. Mol., UJ, Kraków 2001.

3. Agnieszka Kraj i Jerzy Silberring, „Proteomika”, Wydział Chemii UJ, 2004.

4. A. Kraj, Anna Drabik, Jerzy Silberring, „Proteomika i metabolomika” Wyd, Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

5. Genowefa Ślósarek, „Biofizyka molekularna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

6. A. Sechman, S. Bobek, Presence of iodothyronines in the yolk of the hen’s egg. Gen. Comp. Endocrinol., 69, 99-105, 1988; A. Sechman i in., Effects of PCB 126 and PCB 153 on secretion of steroid hormones and mRNA expression of steroidogenic genes (STAR, HSD3B, CYP19A1) and estrogen receptors (ERα, ERβ) in prehierarchical chicken ovarian follicles. Toxicol. Lett., 264, 29-37, 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student: charakteryzuje podstawowe metody analityczne i instrumentalne wykorzystywane w badaniach naukowych; zna zasady pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek biologicznych do badań laboratoryjnych, umie opisać metody ekstrakcji substancji biologicznych z tkanek zwierzęcych; umie scharakteryzować podstawowe metody optyczne, chromatograficzne wykorzystywane w analityce laboratoryjnej oraz metody wykorzystywane w genomice i proteomice; wytłumaczy zasadę oraz określa zastosowanie metody ELISA; zna technikę mikroskopii fluorescencyjnej oraz podaje jej zastosowanie w badaniach naukowych.

Umiejętności:

Student: wykonuje prosty rozdział chromatograficzny mieszaniny związków chemicznych i/lub białek przy zastosowaniu chromatografii bibułowej lub kolumnowej; projektuje i przeprowadza analizę radioimmunologiczną (RIA) i test ELISA w celu oznaczenia stężenia białka lub hormonu we krwi lub tkance; przeprowadza test proliferacji komórek stosując metodę inkorporacji radioaktywnej tymidyny

potrafi zaprojektować i przeprowadzić analizę ekspresji mRNA danego genu przy zastosowaniu metody RT-PCR i qPCR; posługuje się mikroskopem fluorescencyjnym i odwróconym badaniach histologicznych i komórkowych

Kompetencje społeczne:

Student: potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne; posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka stosowanych metod analitycznych; ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej interpretacji wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach i ćwiczeniach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)