Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ANA.SL.HBIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Anatomia jako nauka o budowie organizmu żywego. Mianownictwo anatomiczne. Budowa anatomiczna i histologiczna narządów oraz układów zwierząt domowych oraz człowieka. Opanowanie podstawowej wiedzy na temat budowy morfometrycznej zwierząt gospodarskich. Rozpoznawanie oraz zrozumienie funkcji narządów i układów zwierząt gospodarskich. Anatomiczne i funkcjonalne podstawy chowu i hodowli zwierząt domowych

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

WYKŁADY:

Wprowadzenie do przedmiotu: rozwój kości, sposoby kostnienia, podział, rozwój i budowa kości, okostna; charakterystyka układu kostnego zwierząt oraz człowieka.

Charakterystyka umięśnienia: rozwój, podział tkanki mięśniowej (szkieletowy, gładkie i mięsień sercowy); klasyfikacja i budowa mięśni skład chemiczny mięśni.

Artrologia: narządy pomocnicze mięśni, połączenia ciągłe, połączenia jamowe, połączenia maziowe, podział anatomiczny stawów, budowa, typy.

Splanchnologia: pojęcie i podział otrzewnej, stosunki otrzewnowe w jamie brzusznej, jama brzuszna a jama otrzewnowa, krezka, więzadło.

Podział i budowa układu pokarmowego: klasyfikacja i budowa makroskopowa gruczołów trawiennych: gruczołów ust, żołądkowych, jelitowych, wątroby i trzustki.

Układ naczyniowy krwionośny i narządy krwiotwórcze; układ chłonny, narządy chłonne, śledziona, grasica i szpik kostny

Układ oddechowy: budowa jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy, płuc.

Budowa i funkcje gruczołów dokrewnych: przysadki, szyszynki, tarczycy, przytarczyce, grasicy i nadnerczy z uwzględnieniem hormonów; hormony tkankowe.

Ogólna budowa komórki i układu nerwowego; ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy; wegetatywny układ nerwowy.

Budowa układu moczowego zwierząt i człowieka z uwzględnieniem krążenia nerkowego, budowy i funkcji nefronu.

Budowa anatomiczna i histologiczna narządów płciowych samic. Oogeneza i folikulogeneza, owulacja, budowa i funkcje ciałka żółtego; budowa anatomiczna i histologiczna narządów płciowych samców; spermatogeneza i spermiogeneza.

Wybrane zagadnienia z embriologii zwierząt i człowieka: embriogeneza - blastogeneza i organogeneza; zapłodnienie, różnicowanie tarczki zarodkowej, różnicowanie listków zarodkowych.

Powłoka wspólna: Budowa skóry z uwzględnieniem włosów oraz gruczołów skórnych; gruczoł mlekowy ssaków.

Narządy zmysłów.

Układ kostny i kościec ptaka. Splanchnologia kury.

Realizowane efekty uczenia się: ANAF_W1, ANAF_W2, ANAF_W3, ANAF_W4, ANAF_W5, ANAF_U3, ANAF_U4, ANAF_K2, ANAF_K3

ĆWICZENIA

Osteologia: szkielet głowy, kręgosłupa i klatki piersiowej zwierząt i człowieka.

Osteologia: szkielet kończyny przedniej i tylnej: zwierząt i człowieka.

Artrologia: połączenia kości u zwierząt i człowieka.

Miologia: budowa ogólna mięśnia, umięśnienie głowy, tułowia i kończyn, narządy pomocnicze mięśni.

Układ pokarmowy: jama ustna i jej narządy, żołądek, jelita.

Gruczoły trawienne: jelitowe, wątroba i trzustka.

Narządy jamy piersiowej: śródpiersie, płuca, opłucna, jama opłucnowa.

Układ naczyniowy krwionośny: serce, tętnice, żyły, naczynia włosowate. Układ naczyniowy chłonny: narządy chłonne, węzły chłonne, naczynia chłonne, chłonka.

Układ moczowy: nerki (budowa makro- i mikroskopowa), typy nerek, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa.

Układ rozrodczy samczy: jądra (budowa makro- i mikroskopowa), spermatogeneza, najądrze, nasieniowód, przewód moczopłciowy, gruczoły płciowe dodatkowe, moszna, narząd kopulacyjny.

Układ rozrodczy samic: jajnik (budowa makro- i mikroskopowa, oogeneza, owulacja), jajowód, macica, pochwa, przedsionek pochwy, narządy płciowe zewnętrzne.

Układ powłokowy. Cz. I. Budowa mikroskopowa skóry, gruczoły potowe, łojowe, włosy.

Układ powłokowy. Cz. II. Gruczoł mlekowy (budowa makro- i mikroskopowa; unaczynienie i unerwienie). Wytwory naskórka: (opuszki palców, pazury, racice, kopyta, rogi)..

Egzenteracja owcy.

Budowa anatomiczna i egzenteracja ptaka.

Realizowane efekty uczenia się: ANAF_W1, ANAF_W2, ANAF_W3, ANAF_W4, ANAF_W5, ANAF_U1, ANAF_U2, ANAF_U3, ANAF_U4, ANAF_K1, ANAF_K2,

Literatura:

Aleksandrowicz R. 2004. Mały atlas anatomiczny, PZWL, Warszawa..

Przespolewska H. i wsp. 2006. Zarys anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, Warszawa

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F., 2001. Anatomia zwierząt tom I., Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Krysiak K., Świeżyński K.,2000.. Anatomia zwierząt tom II, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Kobryń H., Kobryńczuk F., 2004. Anatomia zwierząt tom III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - Student zna i rozumie:

ANAF_W1 Opisuje budowę makroskopową organizmu ssaków i ptaków w okresie rozwoju i wzrostu

ANAF_W2 Opisuje budowę mikroskopową wybranych tkanek i narządów ssaków i ptaków

ANAF_W3 Potrafi objaśnić wpływ budowy tkanek, narządów i układów na czynności życiowe organizmu człowieka

ANAF_W4 Posiada podstawy rozwoju embrionalnego ssaków oraz ptaków

ANAF_W5 Potrafi wytłumaczyć różnice w budowie organizmów pro- i eukariotycznych

UMIEJĘTNOŚCI - Student potrafi:

ANAF_U1 Potrafi dobierać metody i techniki anatomii makroskopowej i mikroskopowej

ANAF_U2 Potrafi pobrać materiał i tkanek narządów i tkanek w eksperymentach biologicznych

ANAF_U3 Potrafi zastosować w pracy zawodowej i badaniach znajomość budowy i funkcji organizmu zwierząt i człowieka

ANAF_U4 Interpretuje wpływ czynników środowiskowych na budowę i funkcję życiowe zwierząt oraz człowieka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student jest gotów do:

ANAF_K1 Jest świadomy konieczności poszerzenia swojej wiadomości z zakresu anatomii funkcjonalnej w pracy zawodowej

ANAF_K2 Posiada świadomość pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonane zadania

ANAF_K3 Planuje pogłębienie swojej wiedzy z zakresu budowy i funkcji organizmów żywych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłądy

Zaliczenie w formie pisemnej – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 3 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.