Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.ANA.SI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia zwierząt
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt I stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu"

Anatomia, jako nauka o budowie organizmu żywego, Mianownictwo anatomiczne, Budowa anatomiczna i histologiczna narządów oraz układów zwierząt domowych oraz psa i kota, Opanowanie podstawowej wiedzy na temat budowy morfometrycznej zwierząt gospodarskich. Rozpoznawanie oraz zrozumienie funkcji narządów i układów zwierząt gospodarskich. Anatomiczne i funkcjonalne podstawy chowu i hodowli zwierząt domowych

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do przedmiotu z podaniem literatury. Po co przyszłemu inż. potrzebna jest anatomia? Cytologia - nauka o komórce. Ultrastruktura komórki: jądro, cytoplazma, błona komórkowa, organelle i wtręty cytoplazmatyczne.

Histologia. Wprowadzenie do histologii ogólnej. Rodzaje tkanek, tkanka nabłonkowa, nabłonek gruczołowy, tkanka łączna. Tkanka kostna i kościec, pochodzenie kości, kostnienie, kształt kości, klasyfikacja morfologiczna kości, układ kostny.

Ogólna budowa mięśnia - brzusiec, ścięgna, przekroje, podział anatomiczny i fizjologiczny mięśni, mięśnie somatyczne i trzewne.

Artrologia - połączenia ciągłe, połączenia jamowe maziowe, podział anatomiczny stawów, budowa, typy.

Splanchnologia, pojęcie i podział otrzewnej, stosunki otrzewnowe w jamie brzuszne, jama brzuszna a jama otrzewnowa, krezka, więzadło.

Układ pokarmowy: pochodzenie i podziały, jama gębowa i jej narządy, gardziel i gardło, przełyk, żołądek, jelita, wątroba i trzustka.

Układ oddechowy - stosunki opłucnowe w jamie piersiowej, narządy oddechowe (jama nosowa, krtań, tchawica, oskrzela, płuca).

Układ krwionośny - podział i budowa, naczynia krwionośne, serce. Układ chłonny - budowa i podział, narządy i naczynia chłonne.

Narządy krwiotwórcze - szpik kostny, grasica, śledziona, krew i chłonka.

Układ moczowy - rozwój, topografia i budowa. Narządy płciowe samic i samców.

Układ nerwowy ośrodkowy (mózgowie i rdzeń kręgowy, opony mózgowia i rdzenia) i obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny.

Narządy zmysłu: wzroku, węchu, smaku, słuchu i równowagi.

Anatomia ptaków – kość i układ kostny. Splanchnologia ptaka – układ pokarmowy, oddechowy i moczowo – płciowy.

Realizowane efekty uczenia się

ANA_W1, ANA_W2, ANA_W3, ANA_W4, ANA_U1, ANA_U3, ANA_U4, ANA_U5, ANA_K1, ANA_K2, ANA_K3

Ćwiczenia

Osteologia: szkielet głowy, kręgosłupa i klatki piersiowej: bydła, owcy, świni i konia.

Osteologia: szkielet kończyny przedniej i tylnej bydła, owcy, świni i konia. Artrologia: połączenia kości u bydła, owcy, świni i konia.

Miologia: budowa ogólna mięśnia, umięśnienie głowy, tułowia i kończyn, narządy pomocnicze mięśni.

Układ pokarmowy: jama gębowa i jej narządy, żołądek, jelita. Gruczoły trawienne: jelitowe, wątroba i trzustka.

Narządy jamy piersiowej: śródpiersie, płuca, opłucna, jama opłucnowa

Układ naczyniowy krwionośny: serce, tętnice, żyły, naczynia włosowate Układ naczyniowy chłonny: narządy chłonne, węzły chłonne naczynia chłonne, chłonka.

Układ moczowy: nerki (budowa makro- i mikroskopowa, typy nerek), moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa.

Układ rozrodczy samców: jądra (budowa makro- i mikroskopowa, spermatogeneza), najądrze, nasieniowód, przewód moczopłciowy, gruczoły płciowe dodatkowe, moszna, narząd kopulacyjny

Układ rozrodczy samic: jajnik (budowa makro- i mikroskopowa, oogeneza, owulacja), jajowód, macica, pochwa, przedsionek pochwy, narządy płciowe zewnętrzne

Układ powłokowy. Gruczoł mlekowy. Wytwory naskórka - opuszki palców, pazury, racice

Egzenteracja owcy i ptaka.

Zaliczenia

Realizowane efekty uczenia się

ANA_W1, ANA_W2, ANA_W3, ANA_W4, ANA_U1, ANA_U2, ANA_U3, ANA_U4, ANA_U5, ANA_K1, ANA_K2, ANA_K3

Literatura:

Podstawowa

Przespolewska H. i wsp. 2006. Zarys anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, Warszawa Konig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka. Poznań. Kuryszko J., Zarzycki J., 2000. Histologia zwierząt, PWRiL. Warszawa.

Uzupełniająca

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F., Anatomia zwierząt tom I., Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia zwierząt tom II, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

Kobryń H., Kobryńczuk F., Anatomia zwierząt tom III, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

Ogólną wiedzę o budowie komórki zwierzęcej, nazywa i rozróżnia podstawowe tkanki i układy anatomiczne zwierząt gospodarskich oraz ptaków,

Zna podstawy budowy i funkcjonowania komórek i tkanek tworzących najważniejsze narządy i układy organizmu zwierzęcego i ptaków.

Charakterystyczne zmiany rozwojowe i wzrostowe w budowie anatomicznej i funkcji narządów zwierząt gospodarskich i ptaków

Zależności pomiędzy anatomiczną budową i funkcją narządów i układów w produkcji zwierzęcej

Potrafi zdefiniować podstawowe tkanki i narządy zwierzęce wykorzystywane w bioinżynierii zwierząt

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

Określić zależności pomiędzy budowa anatomiczna a funkcją organizmu zwierzęcego

Ocenić budowę anatomiczna poszczególnych narządów i układów organizmu zwierzęcego podczas prowadzonego eksperymentu

Potrafi określić i ocenić zmiany podczas zachodzące procesy bioinżynieryjnych w budowie organizmu zwierzęcego związane ze wzrostem, rozwojem i użytkowością

Potrafi określić i ocenić zmiany zachodzące podczas procesów bioinżynieryjnych w budowie organizmu zwierzęcego związane ze wzrostem, rozwojem i użytkowością

Wykorzystać znajomość budowy i funkcji organizmu zwierzęcego podczas wzrostu i procesów, z wykorzystaniem technik bioinżynierskich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

Aktywnej postawy w zdobywaniu i rozszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie budowy organizmów żywych

Świadomej odpowiedzialności zawodowej i społecznej za produkcję

Postępowania zgodnie z zasadami etyki w praktyce zawodowej i działaniach własnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej – student odpowiada na 4 pytania obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 3 pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Osikowski, Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: Milos Blagojevic, Anna Grzesiakowska, Marta Kuchta-Gładysz, Artur Osikowski, Joanna Wojciechowska-Puchałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.