Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroskopia optyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.Fx.MOP.SD.DRXXX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroskopia optyczna
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: DOKTORANCKIE/ ECTS: 3 semestr

profil: ogólnoakademicki/Forma i poziom: DR

status: fakultatywny

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z optyki

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności pracy z mikroskopami optycznymi. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z optyką, budową mikroskopów optycznych, justowaniem mikroskopów i przygotowaniem preparatów mikroskopowych. W trakcie ćwiczeń zostanie zaprezentowana technika cyfrowej akwizycji obrazów mikroskopowych i ich komputerowe przetwarzanie. W trakcie ćwiczeń studenci zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności związane z mikroskopią świetlną.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1-2. Wstęp do optyki – światło, optyka geometryczna i falowa.

3-4. Soczewki, lustra, pryzmaty – proste urządzenia optyczne.

5-6. Budowa mikroskopu świetlnego.

7-8. Metody prawidłowego ustawiania mikroskopu.

9-10. Rodzaje i zasady przygotowywania preparatów mikrobiologicznych przyżyciowych - preparaty w kropli spłaszczonej, w kropli wiszącej (komora Lindnera). Barwienie preparatów przyżyciowych.

11-12. Wykonanie preparatów mikrobiologicznych utrwalonych. Preparaty półtrwałe i utrwalone. Barwienie preparatów utrwalonych.

13-14. Budowa, rodzaje i wykorzystanie komór zliczeniowych.

15-16. Określania liczby cząstek na jednostkę objętości cieczy z użyciem komory Bürkera.

17-18. Metoda obserwacji przyżyciowych wybranych funkcji mikroorganizmów w komorach Lindnera.

19-20. Mikroskopowe pomiary morfometryczne wybranych nicieni, pajęczaków i owadów.

21-22. Mikroskopowe preparaty roślinne - z tkanki miękiszowej, ze ściągniętej epidermy, z całego żywego liścia, z tkanki miękiszowej uwidaczniającego chromoplasty. Technika wykonania i obserwacji.

23-24. Mikroskopowe preparaty roślinne - obserwacja plazmolizy komórki, aparatów szparkowych i mikrosporogenezy w pylnikach pszenicy.

25-26. Wykorzystanie programów komputerowych do analiz obrazów uzyskiwanych za pomocą mikroskopu świetlnego – zliczanie.

27-28. Wykorzystanie programów komputerowych do analiz obrazów uzyskiwanych za pomocą mikroskopu świetlnego – pomiary, analiza porównawcza.

29-30. Mikroskopia fluorescencyjna.

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 42 godz., ECTS 1,4

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 5 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna (1,6 ECTS) 48 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Halliday D., Resnick R. „Fizyka” t. 2, PWN Warszawa 1999

2. Meyer-Arendt J.R. „Wstęp do optyki”, PWN Warszawa 1979

3. Pluta M. „Mikroskopia optyczna” PWN Warszawa 1982

Uzupełniająca:

1. www.microscopyu.com

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- Posiada wiedzę dotyczącą praw optyki geometrycznej i falowej

- Zna zasady działania i budowę mikroskopów optycznych

- Zna zasady justowaniA mikroskopów świetlnych

Umiejętności:

- Potrafi obsługiwać mikroskop optyczny

- Potrafi przygotowywać różnymi metodami preparaty mikroskopowe

- Potrafi stosować komory zliczeniowe

- Potrafi używać programy komputerowe do akwizycji obrazów mikroskopowych

Kompetencje społeczne:

- Docenia rolę nowoczesnych technik mikroskopowych w mikrobiologii

- Pracuje w grupie w laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: Efekty uczenia sprawdzane będą poprzez egzamin praktyczny (I-III termin)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gorczyca
Prowadzący grup: Anna Gorczyca, Marek Kasprowicz, Ewa Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.