Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.4s.SEMD.SD.OOGXY.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Doskonalenie warsztatu naukowego oraz zwiększenie dojrzałości naukowej przy wykorzystaniu pracy grupowej - forum dla doktorantów umożliwiające prezentowanie wiedzy i umiejętności naukowych, w dyscyplinach odpowiadających tematyce prac doktorskich, oraz uczestniczenie w dyskusjach naukowych

Pełny opis:

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych referatów nt. zrealizowanych prac magisterskich. Zapoznanie z zasadami recenzowania prac inżynierskich i magisterskich.

Dyskusja nad przykładowymi grantami (formulowanie opinii). Analiza oceny przykładowych projektów. Zapoznanie z możliwościami finansowania przez NCBiR projektów przy współpracy z przeDSOębiorstwami.

Formułuje opinie dotyczące problemu naukowego, proponowanych celu pracy doktorskiej i hipotez (udział w dyskusji)

Przygotowanie wystapienia dotyczącego opracowania statystycznego, analizy i interpretacji uzyskane wyników badań. Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych referatów.

Udział w dyskusji ( formułowanie opinii) nad problemem naukowym wynikającym z analizy aktualnego stanu wiedzy (studium przypadku).

Formułuje opinie dotyczące sformułowanego problemu naukowego, proponowanych celu i metodyki badań (udział w dyskusji)

Udział w dyskusji naukowej - ocena sposobu przygotowania publikacji i formułowanie propozycji zwiększających wartość naukową.

Przygotowanie autoreferatu pracy doktorskiej. Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych autoreferatów prac doktorskich.

Literatura:

Czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne dotyczące wybranego tematu badawczego.

Doniesienia naukowe z konferencji krajowych i zagranicznych.

Podręczniki, wydawnictwa dotyczące techniki pisania i prezentowania prac naukowych i dyplomach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę dotyczacą nowych osiągnięć metod, technik i technologii, w tym w aspekcie kształtowania i ochrony środowiska, w zakresie studiowanej dyscypliny oraz możliwości finansowania badań i działalności naukowej

Umiejętności

Przygotowuje projekty badawcze oraz potrafi zaplanować zadania badawcze w celu uzyskania nowych oryginalnych informacji

Potrafi uzyskać informacje z różnych źródeł, przeprowadzać eksperymenty, analizować i interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski i formułować opinie podczas dyskusji naukowej i w formie pisemnej

Kompetencje społeczne

Dąży do zwiększania jakości własnej pracy twórczej mając świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności naukowca

Metody i kryteria oceniania:

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)