Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: D.2s.SEMD.SD.OOGXY.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Doskonalenie warsztatu naukowego oraz zwiększenie dojrzałości naukowej przy wykorzystaniu pracy grupowej - forum dla doktorantów umożliwiające prezentowanie wiedzy i umiejętności naukowych, w dyscyplinach odpowiadających tematyce prac doktorskich, oraz uczestniczenie w dyskusjach naukowych

Pełny opis:

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych referatów nt. zrealizowanych prac doktorskich.

Dyskusja nad przykładowymi grantami (studium przypadku). Zapoznanie z kryteriami oceny wniosków badawczych.

Sformułowanie celu pracy (problem naukowy), zakresu pracy, hipotez badawczych

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonych referatów.

Udział w dyskusji nad problemem naukowym wynikającym z analizy aktualnego stanu wiedzy (studium przypadku)

Opracowanie szczegółowego planu pracy i metodyki badań

Udział w dyskusji naukowej dotyczącej wygłoszonych referatów (ocena sposobu przygotowania publikacji).

Udział w dyskusji naukowej (formułowanie pytań i opinii) dotyczącej wygłoszonychautoreferatów prac doktorskich.

Literatura:

Czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne dotyczące wybranego tematu badawczego.

Doniesienia naukowe z konferencji krajowych i zagranicznych.

Podręczniki, wydawnictwa dotyczące techniki pisania i prezentowania prac naukowych i dyplomach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę dotyczacą nowych osiągnięć metod, technik i technologii, w tym w aspekcie kształtowania i ochrony środowiska, w zakresie studiowanej dyscypliny oraz możliwości finansowania badań i działalności naukowej

Umiejętności

Przygotowuje projekty badawcze oraz potrafi zaplanować zadania badawcze w celu uzyskania nowych oryginalnych informacji

Potrafi uzyskać informacje z różnych źródeł, przeprowadzać eksperymenty, analizować i interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski i formułować opinie podczas dyskusji naukowej i w formie pisemnej

Kompetencje społeczne

Dąży do zwiększania jakości własnej pracy twórczej mając świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności naukowca

Metody i kryteria oceniania:

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, esejurupowe)

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)