Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.Z3sA.SED.SM.BBTSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe III
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 3 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wybór tematu pracy magisterskiej. Prezentacje treści naukowych dotyczące tematów prac magisterskich: omówienie metodyki i wyników prac eksperymentalnych studenta. Studenci przygotowują i prezentują swoje prace, dyskutują na temat prezentacji: forma, jasność przekazu, atrakcyjność, znaczenie nowej wiedzy. Prowadzący i studenci wskazują na poprawność prezentacji w aspekcie formy i stylu, najczęściej popełniane błędów oraz eksponowanie treści merytorycznych, które stanowią novum pracy. Ocenie podlega także sposób dokumentowania literaturowego metod i hipotez będących przedmiotem pracy.

Pełny opis:

1. Omówienie zasad przygotowania i pisania pracy magisterskiej - 2 godz.

2. Prezentacje studentów – omówienie metodyki i wyników przeprowadzonych eksperymentów. Dyskusja nad formą i stylem prezentacji poszczególnych osób. Uwagi studentów i prowadzącego dotyczące merytorycznych aspektów wystąpienia - 18 godz.

Literatura:

Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997.

Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 1997.

Weiner J: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN 2009.

Jonkisz A., Nieboj L.: Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych

Umiejętności

Student:

- posiada umiejętność samodzielnego projektowania i interpretacji wyników eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych, potrafi wyniki doświadczeń przedstawić w formie nadającej się do publikacji

- posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej

- korzysta z internetowych baz danych i wyszukiwarek publikacji naukowych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych

- wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących szczegółowych zagadnień biotechnologii w rolnictwie, przetwórstwie żywności, leśnictwie i weterynarii oraz naukach o środowisku z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznych w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę ukierunkowanego dokształcania się oraz jest gotów do organizowania procesu uczenia się i przekazywania obiektywnej wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć biotechnologii innym osobom

- określa cele i priorytety oraz sposób realizacji konkretnych zadań

- jest świadomy znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w zakresie biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5 student:

1. Ma pełną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

2. Potrafi w pełni wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

3. W pełni wykorzystuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

4. Opanował w pełni umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

5. Opanował w pełni umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tezy pracy dyplomowej.

6. W pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

7. W pełni potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

8. Ma pełną świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 4 student:

1. Ma wiedzę z zakresu ogólnej metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

2. W miarę sprawnie wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi.

3. Umiejętnie stosuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

4. Posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

5. Posiada umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tez pracy dyplomowej.

6. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

7. Potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

8. Ma wystarczającą świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 3 student:

1. Ma powierzchowną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

2. Potrafi posługiwać się niektórymi bazami danych bibliograficznych.

3. Stosuje podstawowe specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

4. Nie w pełni posiada umiejętności przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

5. Nie w pełni potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej.

6. Nie do końca rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

7. Nie do końca potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

8. Nie do końca uświadamia sobie znaczenie zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 2 student:

1. Nie ma wiedzy z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

2. Nie potrafi wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

3. Nie potrafi wykorzystywać specjalistycznych programów do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

4. Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

5. Nie potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjętych tez pracy dyplomowej.

6. Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

7. Nie potrafi określić priorytetów służących realizacji postawionego celu.

8. Nie ma świadomości znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)