Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.Z1s.SPM.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska I
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wybór tematu pracy magisterskiej. Prezentacje treści naukowych dotyczące tematów prac magisterskich: semestr 1 - wprowadzenie w tematykę badawczą, ogólny przegląd literatury przedmiotu, semestr 2 - najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie tematyki pracy dyplomowej, semestr 3 – omówienie metodyki i wyników prac eksperymentalnych studenta. Studenci przygotowują i prezentują swoje prace, dyskutują na temat prezentacji: forma, jasność przekazu, atrakcyjność, znaczenie nowej wiedzy. Prowadzący i studenci wskazują na poprawność prezentacji w aspekcie formy i stylu, najczęściej popełniane błędów oraz eksponowanie treści merytorycznych, które stanowią novum pracy. Ocenie podlega także sposób dokumentowania literaturowego metod i hipotez będących przedmiotem pracy.

Pełny opis:

Prezentacje promotorów tematów prac magisterskich i wybór tematu przez studentów

Prezentacje studentów dotyczące tematów prac magisterskich – literatura, stan wiedzy.

Dyskusja nad formą i stylem prezentacji poszczególnych osób. Uwagi studentów i prowadzącego dotyczące merytorycznych aspektów wystąpienia.

Literatura:

Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997.

Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 1997.

Weiner J: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN 2009.

Jonkisz A., Nieboj L.: Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych

Umiejętności:

Posiada umiejętność samodzielnego projektowania i interpretacji wyników eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych, potrafi wyniki doświadczeń przedstawić w formie nadającej się do publikacji

Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej

Korzysta z internetowych baz danych i wyszukiwarek publikacji naukowych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych

Wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących szczegółowych zagadnień biotechnologii w rolnictwie, przetwórstwie żywności, leśnictwie i weterynarii oraz naukach o środowisku z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznych w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę ukierunkowanego dokształcania się oraz jest gotów do organizowania procesu uczenia się i przekazywania obiektywnej wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć biotechnologii innym osobom

Określa cele i priorytety oraz sposób realizacji konkretnych zadań

Jest świadomy znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w zakresie biotechnologii

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Nie ma wiedzy z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Nie potrafi wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

Nie potrafi wykorzystywać specjalistycznych programów do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Nie potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjętych tez pracy dyplomowej.

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Nie potrafi określić priorytetów służących realizacji postawionego celu.

Nie ma świadomości znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Na ocenę 3

Ma powierzchowną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Potrafi posługiwać się niektórymi bazami danych bibliograficznych.

Stosuje podstawowe specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Nie w pełni posiada umiejętności przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Nie w pełni potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej.

Nie do końca rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Nie do końca potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Nie do końca uświadamia sobie znaczenie zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 4

Ma wiedzę z zakresu ogólnej metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

W miarę sprawnie wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi.

Umiejętnie stosuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Posiada umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tez pracy dyplomowej.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Ma wystarczającą świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 5

Ma pełną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Potrafi w pełni wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

W pełni wykorzystuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Opanował w pełni umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Opanował w pełni umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tezy pracy dyplomowej.

W pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

W pełni potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Ma pełną świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)