Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody sensoryczne w ocenie jakości żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.W7T.MSOJZ.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody sensoryczne w ocenie jakości żywności
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Biotechnologia, 7 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami sensorycznymi stosowanymi w ocenie jakości żywności oraz cykl szkoleniowy dla kandydatów do panelu sensorycznego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Analiza sensoryczna i jej zastosowanie w badaniach jakości żywności. - 2h

2.Fizjologiczne i psychologiczne podstawy analizy sensorycznej ( zmysł wzroku, węchu, smaku, czucia i słuchu jako instrumenty badawcze). - 2h

3.Zasady obiektywizacji oceny sensorycznej żywności: ustalenie zakresu badań, dobór reprezentatywnej próbki, typy zadań a dobór odpowiednich metod badawczych. - 2h

4.Podstawy organizacji badań sensorycznych: pracownia sensoryczna, konstruowanie panelu sensorycznego, wytyczne dotyczące wyboru i szkolenia kandydatów, testy sprawdzające. - 2h

5.Przegląd metod stosowanych w ocenie sensorycznej żywności i ich wykorzystanie w kontroli jakości produktów. - 3h

6.Metody ocen konsumenckich (kategorie ankiet i ich zastosowanie). - 2h

7.Metody analizy sensorycznej a pomiary aparaturowe. Informacja o metodach statystycznych stosowanych w analizie sensorycznej - 2h

Tematyka ćwiczeń:

1.Wprowadzenie do zagadnień analizy sensorycznej: definicje i krótka klasyfikacja metod ankietowych oraz ocen konsumenckich, wymagania dotyczące laboratorium sensorycznego oraz zespołu oceniającego.

Szkolenie - sprawdzanie wrażliwości sensorycznej - cz. I. Wykonanie testów: daltonizm smakowy, daltonizm węchowy, sprawdzenie progów wrażliwości smakowej i pamięci sensorycznej. 5 h

2.Przegląd metod sensorycznych stosowanych w kontroli jakości żywności. Metody skalowania (zasady konstruowania, zastosowanie współczynników ważkości, koncepcja limitów krytycznych, tworzenie klas jakości produktu). Przykładowa ocena jakości wybranego produktu .

Szkolenie z zakresu wrażliwości sensorycznej cz. II. Wykrywanie różnic metodą trójkątową. Wyznaczanie progów różnicy smakowej metodą stałego bodźca, wyznaczanie węchowego progu różnicy metodą kolejności. 5h

3.Zapoznanie z metodami profilowania smakowitości na wybranych przykładach. Ocena produktów za pomocą skali hedonicznej. Konstruowanie ankiet konsumenckich i ich ocena.

Szkolenie z zakresu wrażliwości sensorycznej cz.III. Metoda średniego błędu. Wyznaczanie smakowitości wybranego produktu metodą wielokrotnych porównań. 5h

Literatura:

1.Baryłko-Pikielna N.: Zarys analizy sensorycznej, WNT, Warszawa 1975.

2. Cichoń Z.: Towaroznawstwo żywności. Podstawowe metody analityczne, Wyd AE w Krakowie 2001.

3.Czermiński J.B., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa 1992

4.Fortuna T., Juszczak L., Sobolewska-Zielińska J.: Podstawy analizy żywności, Skrypt do ćwiczeń AR w Krakowie 2003.

5. Gawęcki J., Baryłko-Pikielna N.(red): Zmysły a jakość żywności i żywienia, Wyd. Bibl. Olimp.Wiedzy o Żywności (z. 7), AR, Poznań 2007.

6. Hulanicki A.: Współczesna chemia analityczna - wybrane zagadnienia. PWN, W-wa 2001.

7. Konieczko P., Namiśnik J (red).:Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, WNT, Warszawa 2007.

8.Nollet L.M.L. (red.) Handbook of Food Analysis, 2d ed., Marcel Dekker, Inc., New York, Basel 2004.

9.Normy ISO dotyczące badań sensorycznych: PN-EN 1230-1:2004, PN-ISO11035:1999, PN-ISO 11036:1999, PN-ISO 3972:1998, PN-ISO 4121:1998, PN-ISO 5492:1997, PN-ISO 5496:1998, PN-ISO 5497:1998, PN-ISO 6564:1999, PN-ISO 6658:1998, PN-ISO 8586-1:1996, PN-ISO 8586-2:1996, PN-1S0 8589:1998.

10. Porreta S.: Consumer prefernce and sensory analysis, Miller Freeman, 1985.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)