Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze skutki nawożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.W6R.PRZSN.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze skutki nawożenia
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Biotechnologia, 6 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wpływu nawożenia nawozami mineralnymi, naturalnymi i organicznymi na środowisko.

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z wpływem nawożenia na właściwości gleby (np.: odczyn, zawartość głównych składników pokarmowych oraz metali ciężkich, zawartość materii organicznej). Przedstawione zostaną także informacje dotyczące wpływu produkcji nawozów i ich przechowywania na stan środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na odczyn gleby.

3. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie azotu z gleby.

4. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie fosforu i potasu i gleby.

5-6. Nawożenie a stan materii organicznej w glebie.

7. Gazowe straty azotu jako efekt stosowania nawozów.

8-9. Zagrożenia środowiskowe związane z produkcją nawozów mineralnych.

10. Nawożenie a metale ciężkie w środowisku.

11. Siarka w glebach-nawozach-roślinach – problemy niedoboru siarki w glebach.

12-13. Zagrożenia środowiskowe wynikające z przechowywania nawozów naturalnych.

14-15. Wpływ nawożenia na jakość roślin zbożowych, okopowych i przemysłowych.

Ćwiczenia:

1-2. Technologie kompostowania, znaczenie kompostów w utrzymaniu żyzności gleby.

3-4. Toksyczność metali ciężkich występujących w środowisku.

5-6. Nawożenie a zawartość trwałych zanieczyszczeń organicznych w środowisku.

7-8. Negatywne skutki stosowania środków chemicznej ochrony roślin.

9-10. Zakres oddziaływania zakładów produkujących nawozy mineralne na środowisko.

11-12. Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko.

13-14. Wpływ zanieczyszczeń na funkcje gleby.

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Filipek-Mazur B. (red.). 2011. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR w Krakowie, Kraków.

Nowel S. (red.). 2005. Zanieczyszczenia środowiska azotem. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko.

Publikacje naukowe dotyczące problematyki poruszanej na zajęciach, m.in.:

Chwil S. 2002. Zmiany podstawowych wskaźników zakwaszenia w profilu glebowym pod wpływem nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 482.

Szulc W. 2002. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zawartość różnych form siarki w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 482.

Jaszczyński J., Chrzanowski S., Sapek A. 2006. Jakość wód gruntowych pod użytkami zielonymi różnie użytkowanymi. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 6, 2(18), 111-127.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- wymienia zalety stosowania nawozów

- wylicza skutki (powietrze, woda, gleba) niewłaściwie zbilansowanej dawki nawozowej

- wymienia zagrożenia zanieczyszczenia środowiska wynikające z określonego sposobu produkcji i przechowywania nawozów

umiejętności:

- przewiduje rezultaty określonego nawożenia

- przeciwdziała skutkom niewłaściwie zbilansowanej dawki nawozowej

kompetencje społeczne:

- rozumie konieczność stałego dokształcania

- Czuje się odpowiedzialny za stan środowiska, rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego, ma świadomośc ryzyka i potrafi ocenic skutki

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – oceny formujące:

1. prezentacja ustna związana z tematyką poruszaną na zajęciach – fakultatywnie

2. pisemne kolokwium zaliczeniowe

Przygotowanie prezentacji nie jest niezbędne do przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego, natomiast jest szansą podniesienia pozytywnej oceny uzyskanej z kolokwium maksymalnie o jeden stopień (uwzględniane będą: stopień merytoryczności wypowiedzi, jakość i ilość wykorzystanych źródeł, sposób prezentacji)

Wykłady: I i II termin – zaliczenie pisemne w formie testowej, III termin – zaliczenie ustne

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.