Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody inżynierii genetycznej w fizjologii i endokrynologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.W2B.METIG.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody inżynierii genetycznej w fizjologii i endokrynologii
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia, specjalności Biotechnologia stosowana z metodami inżynierii genetycznej oraz ich zastosowaniem w badaniach fizjologicznych i endokrynologicznych prowadzonych in vivo i in vitro na zwierzętach. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe techniki inżynierii genetycznej: Northern blot, „slot-blot”, RT-PCR oraz Real-time RT-PCR oraz przykłady stosowania tych technik analitycznych do badania ekspresji genów w układach eksperymentalnych. Ponadto studenci zapoznają się z możliwościami stosowania mikromacierzy DNA i siRNA w badaniach dotyczących funkcji genów. Efektem kształcenia jest rozumienie podstawowych pojęć dotyczących nowoczesnych metod inżynierii genetycznej wykorzystywanych w badaniach fizjologicznych i endokrynologicznych.

Pełny opis:

Przypomnienie podstawowych zagadnień i pojęć inżynierii genetycznej.

Badanie ekspresji genów metodą Northern blot i „slot-blot”.

Metoda RT-PCR - odmiany oraz przykłady zastosowań: a) ekspresja mRNA genu kalbindyny w okresie embriogenezy; b) ekspresja receptorów tarczycowych w gonadach ptaków

Metoda Real-time RT-PCR i jej zastosowanie w badaniach endokrynologicznych: badanie ekspresji genów w tkankach ptaków

Wykorzystanie metody mikromacierzy cDNA i interferencji RNA w badaniach endokrynologicznych i genomice funkcjonalnej

Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w badaniu funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego

Oznaczanie poziomu mRNA hormonów białkowych oraz ich receptorów.

Prezentacje multimedialne studentów przygotowane na podstawie wcześniej otrzymanych publikacji naukowych (prezentacja celu badań, układu doświadczenia, metodyki badań i wyników) dotyczących zastosowania metod inżynierii genetycznej w badaniach funkcji:

a) osi podwzgórze-przysadka-tarczyca;

b) hormonów uczestniczących w metabolizmie komórkowym;

c) osi podwzgórze-przysadka-jajnik;

d) czynników wzrostowych i genów kontrolujących proces apoptozy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.

2. J. Kur, „Podstawy inżynierii genetycznej”, , skrypt, Politechnika Gdańska, 1994.

3. J. Sambrook, E.F. Fritch i T. Maniatis, “Molecular cloning: a laboratory manual (Sec. Ed.), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 1989.

4. A. Dawson, P. Sharp, “Functional avian endocrinology”, Norsa Pub. House, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Bal, „Biologia molekularna w medycynie” PWN, Warszawa, 2006.

2. J. Sotowska-Brochcka, „Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane”, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

opisuje i definiuje podstawowe metody inżynierii genetycznej (Northern blot, „slot-blot”, RT-PCR, Real-time RT-PCR, macierze cDNA) stosowane w badaniach z zakresu fizjologii i endokrynologii

tłumaczy zastosowanie poszczególnych metod inżynierii genetycznej w badaniach ekspresji genów w warunkach in vivo i in vitro

objaśnia wykorzystanie techniki interferencji RNA w badaniach funkcji genu

opisuje i charakteryzuje podstawowe metody i techniki laboratoryjne służące do uzyskiwania zwierząt transgenicznych

Umiejętności

wykorzystuje i stosuje podstawowe metody inżynierii genetycznej w badaniu ekspresji genów w układach doświadczalnych

analizuje i dobiera odpowiednie metody do rozwiązania zadania badawczego – potrafi zaproponować zastosowanie odpowiedniej metody analitycznej

korzysta z metody interferencji RNA do zaplanowania i wykonania eksperymentu wyciszającego lub blokującego ekspresję danego genu

rozpoznaje i prezentuje poszczególne metody inżynierii genetycznej zaczerpnięte z publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy z zakresu inżynierii genetycznej

posiada świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka wynikającego ze stosowania technik inżynierii genetycznej

ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach

Metody i kryteria oceniania:

301 - ocena prezentacji ustnej przygotowanej na podstawie publikacji anglojęzycznej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.