Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne wykorzystanie technik immunoenzymatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.W2A.PWTIM.SM.BBTSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne wykorzystanie technik immunoenzymatycznych
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów podczas wykładów z rozwojem metod kolorymetrycznych, immunoenzymatycznych i fluoroscencyjnych i ich wykorzystaniem w biotechnologii, ćwiczenia obejmą praktyczne posługiwanie się czytnikiem ELISA i Fluorescencji.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1.Metody radioimmunologiczne

2.Metody kolorymetryczne

3.Metody fluorescencyjne i luminescencyjne

4.Metoda ELISA (płytkowy test enzymatyczny fazy stałej (ELISA), rodzaje testów ELISA, opłaszczanie płytki mikrotitracyjnej antygenami i przeciwciałami, znakowanie antygenów i przeciwciał)

5.Metoda Western Blott (Immunoblotting - ogólne zasady)

6.Metody badania proliferacji komórek

7.Metody badania procesów nekrozy i apoptozy

8.Metody badania procesów metabolizowania związków egzogennych (leków, substancji toksycznych

9.Metody badania środowiskowych związków endokrynnie czynnych

10.Badania epigenetyczne - badania metylacji DNA z użyciem testu ELISA

11.Kropki kwantowe

12.Nanocząstki

Ćwiczenia:

1.Zapoznanie się z obsługą czytnika ELISA i czytnika fluorescencji

2.Oznaczanie proliferacji komórek na podstawie ilości białka – mikropłytkowa metoda kolorymetryczna Bradforda

3.Oznaczanie proliferacji komórek na podstawie ilości białka – mikropłytkowa metoda fluorescencyjna (z użyciem barwnika fluoreskaminy)

4.Metody oznaczania proliferacji komórek testem Alamar Blue (metoda fluorescencyjna i kolorymetryczna)

5.Metoda badania żywotności komórek tetstem kalceinowym (metoda fluorescencyjna)

6.Metoda oznaczanie cytotoksyczności – test dehydrogenazy mleczanowej (LDH)

7.Metody badania procesu apoptozy – oznaczanie enzymu kaspazy-3 (metoda kolorymetryczna)

8.Metody badanie procesu apoptozy – badanie fragmentacji DNA metodą TUNEL

9.Metoda badania procesów nekrozy apoptozy w komórkach z użyciem barwnika Hoechst oraz oranżu akrydyny

10.Metody oznaczania proliferacji i apoptozy komórek testem BrdU

11.Oznaczanie ilości hormonów testami ELISA

12. Oznaczanie poziomu enzymu metabolizującego CYP1A1 –(metoda EROD z zastosowanie etoksyrezorufiny)

13.Metody barwienia komórek na obecność lipidów oraz kontrastowanie struktur komórkowych do obserwacji mikroskopowych

14.Badanie cytoszkieletu komórek- immunofluorescencyjna technika lokalizacji - tubuliny w komórkach (mikroskop fluorescencyjny)

15.Immunolokalizacja receptorów estrogenowych w komórkach

16.Metoda Western Blott

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)