Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ksenobiotyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F6.KSE.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ksenobiotyki
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady maja na celu przedstawienie problemu oddziaływania na człowieka i zwierzęta obecnych w środowisku związków zwanych ksenobiotykami. Omówione zostaną związki występujące w składzie produktów codziennego użytku takich jak kosmetyki, leki i środki czystości oraz konsekwencje ich przedostania się do organizmu. Przedstawione zostanie również szkodliwe działanie składników stosowanych w przy produkcji plastiku oraz konsekwencje użytkowania plastikowych opakowań do odzieży, żywności i kosmetyków. Omówiony zostanie komórkowy mechanizm działania tych związków, źródła ich powstawania, ich bioakumulacja w organizmach żywych oraz biomagnifikacja w ekosystemach. Przedstawione zostanie oddziaływanie ksenobiotyków na układ endokrynny, na procesy rozrodu, rozwój układu nerwowego, jak również na procesy proliferacji i apoptozy komórek oraz tworzenie nowotworów. Omówiony zostanie mechanizm działania ksenoestrogenów oraz aktywność enzymów metabolizujących ksenobiotyki.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Pojęcie ksenobiotyków oraz źródła ich pochodzenia

Mechanizmy działania ksenobiotyków na poziomie komórek, organizmów oraz ekosystemów

Zaburzenia procesów rozrodczych i hormonalnych wywołane działaniem ksenobiotyków;

Estrogenizacja środowiska i jej zagrożenia dla zwierząt i ludzi

Dioksyny i polichlorowane bifenyle – związki o złej sławie oraz katastrofy ekologiczne z ich udziałem oraz długotrwałe konsekwencje ich stosowania w przemyśle

Pestycydy i konsekwencje ich stosowania. DDT jako najbardziej kontrowersyjny przykład stosowania pestycydów

Niebezpieczne dla zdrowia składniki plastiku i niebezpieczeństwo ich powszechnego stosowania

Ksenobiotyki jako składniki kosmetyków, leków i środków czystości

Ksenobiotyki a choroby układu nerwowego i immunologicznego oraz choroby nowotworowe

Literatura:

1. Theo Colborn, Dianne Dumanowski, John Myers. Nasza skradziona przyszłość. Amber 1996.

3.Tapiero H, Ba GN, Tew KD.: Estrogens and environmental estrogens. Biomed harmacother. 2002 Feb;56(1):36-44.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student opisuje i definiuje podstawowe zjawiska, procesy biofizyczne i biologiczne zachodzące w organizmach ludzkich i zwierzęcych pod wpływem obecnych w środowisku ksenobiotyków

2. Student objaśnia procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmach zwierzęcych pod wpływem ksenobiotyków i związków obecnych w środowisku

Umiejętności

1. Student analizuje zjawiska wpływające na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan środowiska naturalnego w aspekcie obecności ksenobiotyków pochodzenia naturalnego i antropogenicznego

2. Student korzysta ze zrozumieniem z literatury naukowej w języku polskim i angielskim, samodzielnie poszerza swoja wiedzę dotyczącą ksenobiotyków obecnych w środowisku

Kompetencje społeczne

1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się , ciągłego dokształcania przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych

2. Student samodzielnie wyszukuje w literaturze informacje dotyczące wpływu ksenobiotyków obecnych w środowisku na organizmy ludzi i zwierząt, także w językach obcych

3. Student formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień biologii, wykorzystuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej na temat związków obecnych w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: zaliczenie ma formę pisemną (pytania otwarte); ocenie podlega materiał będący treścią wykładów

Zakres ocen:

na ocenę 5,0 - >90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,5 - 81-90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,0 - 71-80% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,5 - 61-70% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)