Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komórki macierzyste

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F6.KMA.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komórki macierzyste
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z własnościami biologicznymi (plastyczność i potencjał różnicowania), ich pochodzeniem i typami Komórek macierzystych. Przedstawione też zostaną metody izolacji i hodowli in vitro oraz możliwości wykorzystania komórek macierzystych zarówno w badaniach naukowych jak też w medycynie regeneracyjnej. Omówione zostaną najważniejsze cechy komórek macierzystych z uwzględnieniem głównych szlaków sygnalizacyjnych (Wnt, Notch) kontrolujących ich potencjał proliferacyjny oraz czynniki wzrostowe stosowane do ich różnicowania w hodowli in vitro. Omówiona zostanie metoda odróżnicowania komórek i indukcja pluripotencjalności oraz perspektywy jej zastosowania. Przedstawiona zostanie teoria dotycząca nowotworowych komórek macierzystych oraz związanych z nią prób opracowania terapii nowotworowej. Przedyskutowane zostaną również aspekty etyczno-prawne związane z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów komórek macierzystych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Cechy oraz typy komórek macierzystych, definicje i klasyfikacje, historia badań

Główne szlaki sygnalizacyjne odpowiedzialne za potencjał proliferacji i różnicowania komórek macierzystych, teorie starzenia a komórki macierzyste

Embrionalne komórki macierzyste oraz etyczno-prawne aspekty ich wykorzystania

Dorosłe komórki macierzyste – źródła ich pozyskiwania oraz możliwości różnicowania

Indukcja pluripotencjalności – najnowsza metoda otrzymania komórek macierzystych

Nowotworowe komórki macierzyste – teoria oraz możliwości terapii nowotworowej

Współczesne możliwości wykorzystania komórek macierzystych

Literatura:

1. Komórki macierzyste; Autor Christopher Thomas Scott;Wydawca Wydawnictwo C.K.A; rok wydania: Warszawa 2007; Oryginalny tytuł Stem Cell Now;

2. Hematopoetyczne komórki macierzyste - pytania i odpowiedzi. Podstawowe informacje, wskazania i korzyści terapeutyczne; Autorzy: R. Haas, R. Kronenwett, Wydawnictwo: MedPharm; wyd. I polskie pod red. Krzysztofa Kałwaka, rok wydania: Wrocław 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę dotyczącą badań nad komórkami macierzystymi, oraz rola tych komórek w procesach regeneracyjnych organizmu. Określa związek między budową komórki, a jej specjalizacją.

Posiada wiedzę na temat procesu i potencjału komórek do różnicowania, zna typy komórek macierzystych oraz możliwości i perspektywy ich wykorzystania w terapiach.

Posiada wiedzę dotycząca budowy, funkcji i roli komórek macierzystych w rozwoju embrionalnym

Umiejętności:

Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania informacji z różnych źródeł dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu wiedzy o komórkach macierzystych

Korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych i wyszukiwarek publikacji naukowych w zakresie potrzebnym do pozyskiwania informacji dotyczących komórek macierzystych

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę i zna możliwości uczenia się przez całe życie

Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stosowania technik biotechnologicznych w zakresie badan nad komórkami macierzystymi i wykorzystywania ich w praktyce

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: zaliczenie ma formę pisemną (pytania otwarte); ocenie podlega materiał będący treścią wykładów.

na ocenę 5,0 - >90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,5 - 81-90% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 4,0 - 71-80% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,5 - 61-70% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 3,0 - 55-60% poprawnych odpowiedzi

na ocenę 2,0 <55% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)