Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia i biotechnologia rozrodu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F6.BBR.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia i biotechnologia rozrodu zwierząt
Jednostka: Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z mechanizmami biologicznymi regulującymi funkcje rozrodcze ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich i towarzyszących, a także z podstawowymi biotechnikami rozrodu wspomaganego. Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje dojrzewanie płciowe i neuroendokrynną regulację funkcji rozrodczych samców i samic, ocenę ich płodności, cykl rujowy, typy i mechanizmy owulacji, możliwości sterowania cyklem rujowym i owulacją, a także fizjologię ciąży i mechanizmy porodu. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznani zostają z anatomią funkcjonalną układu rozrodczego samców i samic. Prezentowane są metody oceny zachowania płciowego samców i samic, pobierania, oceny i konserwacji nasienia, inseminacji samic oraz kliniczne i laboratoryjne metody rozpoznawania ciąży. Demonstracje i ćwiczenia praktyczne przeprowadzane są głównie na zwierzętach gospodarskich (bydło i konie) oraz na izolowanym materiale pozyskiwanym na terenie lokalnych ubojni.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

Badania nad rozrodem zwierząt w aspekcie historycznym; Zstępowanie jąder, wnętrostwo; Dojrzałość płciowa i hodowlana, hormonalna regulacja spermatogenezy i funkcji rozrodczych samców. Dojrzewanie plemników w najądrzach, Właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich oraz sposoby jego konserwacji; Dojrzewanie płciowe, cykl rujowy i neuroendokrynna regulacja funkcji rozrodczych samic; Folikulogeneza, typy i mechanizmy owulacji. Możliwości sterowania cyklem rujowym i owulacją; Fizjologiczne i biotechnologiczne aspekty rozrodu psów i kotów; Mechanizmy rozpoznawania ciąży przez matkę, rozwój zarodkowy i płodowy zwierząt gospodarskich; Implantacja i funkcje łożysk; Ciąża pojedyncza i mnoga; Mechanizmy inicjacji porodu.

Ćwiczenia (15 godz.)

Ocena sekcyjna narządów rozrodczych samców. Zachowanie płciowe samca, pobieranie i ocena makroskopowa nasienia (ogier/buhaj). Ocena mikroskopowa i konserwacja nasienia samców zwierząt gospodarskich, zamrażanie i rozmrażanie nasienia; Ocena sekcyjna narządów rozrodczych samic. Ocena zachowania płciowego i metody inseminacji samic zwierząt gospodarskich (klacz/krowa). Kliniczne i laboratoryjne metody rozpoznawania ciąży u zwierząt gospodarskich. Przebieg fizjologicznego porodu na przykładzie klaczy i przeżuwaczy. Wybrane aspekty neonatologii.

Literatura:

Literatura:

1. Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia Zwierząt, tom 2: Układ moczo-płciowy, str.: 290-411, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2001

2. Krzymowski T. (praca zbiorowa): Fizjologia zwierząt; str.189-194; 554-638, PWRiL, Warszawa, 1995,

3. Wierzbowski S. (praca zbiorowa). Andrologia, Wydawnictwo Platan, Kraków, 1996; 1999

4. Bielański W., Rozród Zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1979

5. Bielański A, Tischner M. Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Wydawnictwo i drukarnia Drukrol, s.c. Kraków 1997

6. Tischner M.: Weterynaryjne i hodowlane aspekty rozrodu koni. Ogier, Wydawnictwo i drukarnia Drukrol s.c. Kraków 2010

7. Krzymowski T. (praca zbiorowa). Biologia rozrodu zwierząt, t I: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju badań nad rozrodem zwierząt

Opisuje i objaśnia funkcje narządów rozrodczych oraz zachowanie płciowe samców i samic, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich; zna właściwości nasienia samców zwierząt gospodarskich i metody jego konserwacji

Zna i definiuje pojęcia dojrzałości płciowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich; zna, charakteryzuje i rozumie podstawowe mechanizmy endokrynologiczne biorące udział w regulacji funkcji rozrodczych samców i samic

Zna i definiuje pojęcie cyklu rujowego, mechanizmy rozwoju i dojrzewania pęcherzyków jajnikowych oraz typy owulacji; zna możliwości sterowania cyklem rujowym i owulacją. Rozumie znaczenie konserwacji nasienia i sztucznej inseminacji w hodowli zwierząt i zachowaniu bioróżnorodności

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii rozrodu psów i kotów, sposobów pobierania, oceny i konserwacji nasienia oraz inseminacji

Ma wiedzę z zakresu przebiegu ciąży oraz rozwoju i funkcjonowania łożysk ssaków; ma podstawowa wiedzę z zakresu przebiegu porodu fizjologicznego u samic zwierząt gospodarskich

Umiejętności:

Identyfikuje narządy rozrodcze samców i samic ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich, potrafi ocenić ich budowę; potrafi wymienić zasady oceny przydatności zwierząt do rozrodu.

Potrafi przygotować zaplecze laboratoryjne do pozyskiwania nasienia, ocenić parametry makro- i mikroskopowe nasienia samców zwierząt gospodarskich; oblicza koncentrację plemników w ejakulacie oraz dawki inseminacyjne; potrafi przygotować nasienie do konserwacji.

Potrafi wymienić i rozpoznać objawy rujowe samic zwierząt gospodarskich oraz przygotować zaplecze laboratoryjne do zabiegu inseminacji

Rozpoznaje objawy zbliżającego się porodu u samic zwierząt gospodarskich i potrafi zachować się w trakcie jego przebiegu

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę i zna możliwości uczenia się przez całe życie

Potrafi pracować i współpracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólne planowane i realizowane zadania.

Potrafi prawidłowo określić priorytety służące realizacji określonego celu, ma świadomość konieczności przestrzegania etyki zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

-Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

-Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

-Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

-Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Joanna Kochan, Wiesława Młodawska, Marek Tischner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.