Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do analizy instrumentalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F5.WAI.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do analizy instrumentalnej
Jednostka: Katedra Biochemii
Grupy: Biotechnologia, 5 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń laboratoryjnych połączonych z seminariami prezentującymi teoretyczne podstawy metod analizy instrumentalnej oraz opisującymi zasadę działania i budowę wykorzystywanej aparatury naukowo-badawczej. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami stosowanymi w analityce przez biotechnologów: spektrofotometrią absorpcyjną w zakresie UV i VIS, spektroskopią fluorescencyjną, chromatografią cieczową kolumnową, cienkowarstwową, gazową. Podczas zajęć studenci uczestniczą w przygotowaniu próbek do analiz metodami instrumentalnymi, w tym materiału biologicznego oraz próbek środowiskowych, samodzielnie dokonują kalibracji urządzeń, przeprowadzają pomiary i dyskutują uzyskane wyniki uwzględniając analizę statystyczną oraz błędy pomiarowe. Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom bezpośredniego dostępu do nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, samodzielne przeprowadzenie doświadczeń oraz wstępne przygotowanie do przyszłej pracy w pracowni analitycznej.

Pełny opis:

Podstawy spektrofotometrii absorpcyjnej. Analiza antyoksydantów w materiale roślinnym i produktach spożywczych.

Wprowadzenie do chromatografii cieczowej. Rozdział barwników owoców pomidora metodami chromatografii cienkowarstwowej oraz cieczowej, kolumnowej chromatografii adsorpcyjnej.

Chromatografia gazowa. Optymalizacja procedur rozdziału chromatograficznego mieszaniny związków alkoholi pierwszorzędowych.

Metody analityczne w badaniach próbek środowiskowych.

Analiza obciążenia ścieku przemysłowego: wyznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu mineralizacyjno-analitycznego (Hach Lange).

Wprowadzenie do metod fluorescencyjnych. Pomiary fluorescencji aminokwasów i analizy fluorescencji wewnętrznej wybranych białek z wykorzystaniem spektrofluorymetru Hitachi 4500.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Cygański. Chemiczne metody analizy ilościowej. Wydawnictwo WNT 2012.

2. J. Minczewski, Z. Marczenko. Chemia analityczna tom 3: Analiza instrumentalna. PWN 1987.

3. W. Szczepaniak. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

4. Z. Witkiewicz, J. Hepter. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009

5. A. Adamowicz, J. Dziedzic, M. Kruczek, F. Miałkowski, W. Petrusewicz. Analiza instrumentalna. Wydawnictwo PZWL Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

6. St. Przestalski. Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki. Wyd. Uniw. Wroc. 2009.

7. Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. Wyd. Nauk. PWN W-wa 2012.

8. Galen W. Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. trzecie, PWN, Wwa 1980

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę dotyczącą budowy i działania aparatury pomiarowej

Zna zasady poboru i przygotowywania do analizy próbek środowiskowych

Ma wiedzę dotyczącą mechanizmu rozdziału mieszaniny związków metodami chromatografii cieczowej oraz gazowej

Zna teoretyczne podstawy spektrofotometrii absorpcyjnej i emisyjnej

Opisuje główne obszary zastosowania poznanych metod oraz ich ograniczenia.

Umiejętności

Proponuje wybór odpowiedniej metody analitycznej w zależności od rodzaju próbki oraz wyznaczanych parametrów

Przygotowuje próbkę do analizy, sporządzając odpowiednie bufory oraz pozostałe odczynniki

Posługuje się aparaturą w celu dokonania odpowiedniej analizy, dbając o jej optymalne wykorzystanie i prawidłową pracę

Korzysta ze specjalistycznej terminologii do opisu zjawisk związanych z poznanymi metodami analitycznymi

Opracowuje oraz interpretuje wyniki przeprowadzonych analiz

Kompetencje społeczne

Zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium analitycznym

Posiada zdolność do pracy zespołowej przy organizacji i przeprowadzaniu doświadczeń, mając świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji (studia II stopnia, podyplomowe i inne)

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (grupowe)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Anna Kostecka-Gugała, Przemysław Petryszak, Paulina Supel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.