Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia stresu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F5.FSZ.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia stresu zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci poznają mechanizmy endokrynne, nerwowe, immunologiczne zaangażowane w reakcje stresowe u ludzi i zwierząt. Szczególną uwagą będą objęte badania nad skutkami stresu w różnych okresach życia -okołoporodowym, wzrostu, rozwoju, produkcji i starzenia organizmu. Student zostanie zapoznany a nowoczesnymi metodami oceny stanu stresowego i możliwościami unikania lub minimalizowania negatywnych skutków reakcji stresowej i adaptacji.

Pełny opis:

Wykłady

1.Charakterystyka reakcji stresowej i czynników stresotwórczych

2.Fizjologia stresu

3.Adaptacja do zmiennych warunków środowiska

4.Manifestacja reakcji stresowej u ludzi

5.Manifestacja reakcji stresowej u różnych gatunków zwierząt (udomowione)

6.Manifestacja reakcji stresowej u różnych gatunków zwierząt (laboratoryjne)

7. Wpływ stresu na układ immunologiczny

8.Wrażliwość na stres -wpływ wieku

9.Wpływ stresu na układ rozrodczy

10.Reakcja stresowa do ograniczonego żywienia

11.Odpowiedż stresowa na czynniki środowiskowe

12.Stres emocjonalny

13.Sport/ wysiłek fizyczny i reakcja stresowa

14.Wpływ czynników stresotwórczych na wzrost i rozwój

15.Wrażliwość stresowa w okresie pourodzeniowym

Ćwiczenia

Bloki ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu metodologii badań reakcji stresowej, stresu oksydacyjnego, wybór modelu doświadczalnego, techniki molekularne w badaniach reakcji stresowej

Literatura:

Tadeusz Krzymowski -Fizjologia zwierząt PWRiL

PUBMED - artykuły naukowe z zakresu reakcji, adaptacji ludzi i zwierząt do zmiennych warunków

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę z zakresu biofizyki i biochemii oraz procesów biochemicznych, metabolicznych i fizjologicznych zachodzących w komórkach i tkankach roślin i zwierząt oraz w drobnoustrojach

Ma ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz wzajemnych relacji pomiędzy organizmami żywymi w środowisku

Zna podstawowe techniki eksperymentalnej i laboratoryjnej biologii molekularnej i metody wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii

Umiejętności:

Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania informacji z różnych źródeł dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu agrobiotechnologii i biotechnologii przemysłowej

Potrafi zidentyfikować narządy, tkanki i komórki organizmów roślinnych i zwierzęcych, ocenić ich budowę morfologiczną i histomorfologiczną. Dokonuje pomiarów parametrów procesów fizjologicznych i biochemicznych organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz drobnoustrojów

Potrafi przygotować i wygłosić referat na temat zagadnień biotechnologicznych oraz dziedzin pokrewnych oraz wziąć udział w dyskusji korzystając z wiedzy własnej oraz informacji z innych źródeł

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować i współpracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie planowane i realizowane zadania

Ma świadomość społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stosowanie technik biotechnologicznych w rolnictwie, przetwórstwie żywności i ochronie środowiska

Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, przetwórstwa żywności i ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady- obecność obowiązkowa, pisemne zaliczenie w formie pracy seminaryjnej

Ćwiczenia -obecność obowiązkowa na zajęciach laboratoryjnych, seminariach (przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat), test z części ćwiczeń laboratoryjnych

Praktyki zawodowe:

Nie są obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Agnieszka Grzegorzewska, Krystyna Koziec, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)