Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywność funkcjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F4.ZFU.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywność funkcjonalna
Jednostka: Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia (z laboratorium MCMŻ)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie problematyki związanej z produkcją oraz wartością odżywczą żywności funkcjonalnej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Charakterystyka żywności, w tym żywności funkcjonalnej. Terminologia oraz aspekty prawne wprowadzenia tej żywności na rynek w Polsce i na świecie.

Składniki biologicznie czynne zawarte w żywności funkcjonalnej i ich wpływ na zdrowie człowieka.

Charakterystyka podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji żywności funkcjonalnej. Surowce bogate w fitozwiązki. Rośliny lecznicze i przyprawy ziołowe jako jej składniki.

Wybrane zagadnienia produkcji i wykorzystania niektórych grup żywności funkcjonalnej: żywność niskokaloryczna, żywność fortyfikowana, żywność wysokobłonnikowa, żywność dla sportowców, napoje prozdrowotne, żywność zmniejszająca ryzyko chorób cywilizacyjnych, żywność dla osób w specyficznych stanach fizjologicznych, żywność probiotyczna, nutraceutyki.

Wykorzystanie metod biotechnologicznych w produkcji żywności funkcjonalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Borkowski B.: Zarys farmakognozji. PZWL, Warszawa 1974.

2. Frank R., Pahl T.E.: Regulation of phytonutrients. The Manufacturing Confectioner, 10, 55-61, 1998.

3. Libudzisz Z.: Probiotyki w żywieniu człowieka. Przem. Spoż., 1, 15, 19, 1999.

4. Praca zbiorowa. Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle zrównoważonego rozwoju południowo-wschodniej Polski , Materiały pokonferencyjne. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Kraków 2003.

5. Praca zbiorowa. Podręcznik rolnictwa ekologicznego, PWN, Warszawa 1997.,

6. Świderski F. i in.: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT, Warszawa, 1999.

7. Czapski J., Górecka D. Żywność prozdrowotna. Składniki i technologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2014, ISBN 978-83-7160-730-1.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopisma naukowe: Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, Żywienie Człowieka i Metabolizm itp.

2. Hasler C.: A new look at anancient concept. Chemistry and Industry, 2, 84-89, 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- Ma podstawową wiedzę z zakresu żywności, potrafi scharakteryzować żywność funkcjonalną.

- Ma podstawową wiedzę na temat właściwości związków biologicznie aktywnych zawartych w żywności funkcjonalnej, zna ich wpływ na organizm człowieka.

- Wykazuje podstawową znajomość zasad produkcji wybranych grup żywności funkcjonalnej. Zna charakterystykę i metody produkcji żywności fortyfikowanej, wysokobłonnikowej, naturalnej oraz żywności przeznaczonej dla konkretnej grupy odbiorców np. dla diabetyków, osób z chorobami układu krążenia. Potrafi omówić wykorzystanie metod biotechnologicznych w produkcji żywności funkcjonalnej.

Kompetencje społeczne - student:

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo - test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)