Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F4.OSR.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Biotechnologia, 3 sem. stacjonarne, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom charakterystyki najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego (powietrza, wody, gleby), omówienie współzależności pomiędzy nimi oraz ich aktualnego stanu. W ramach zajęć przedstawione zostaną rodzaje i źródła zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, bezpośrednie i pośrednie skutki tych zanieczyszczeń, a także sposoby przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym. Omówione zostanie zagadnienie ochrony środowiska przed odpadami. Przedstawione zostaną aktualne akty prawne z zakresu ochrony środowiska. W trakcie zajęć zostaną również zaprezentowane wybrane metody analiz próbek środowiskowych.

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do zagadnień ochrony środowiska – rys historyczny, podstawowe pojęcia związane z przedmiotem (2 godz.)

Akty prawne dotyczące ochrony środowiska w Polsce (2 godz.)

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, skutki zanieczyszczenia (smog, niszczenie warstwy ozonowej, efekt cieplarniany) i przeciwdziałanie mu (6 godz.)

Hałas i wibracje – źródła, skutki oddziaływania, przeciwdziałanie (2 godz.)

Zanieczyszczenie wód – zasoby wodne Polski i ich stan, źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód (4 godz.)

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków; charakterystyka osadów ściekowych (4 godz.)

Gospodarka odpadami (4 godz.)

Degradacja gleb (erozja, zagęszczenie, zasklepienie, ubytek materii organicznej, zasolenie, zanieczyszczenie, utrata różnorodności biologicznej, osuwiska) (4 godz.)

Rekultywacja gleb (w tym bio- i fitoremediacja) (2 godz.)

Ćwiczenia:

Zapoznanie się z regulaminem pracowni chemicznej i obowiązującymi przepisami BHP oraz organizacją i tematyką ćwiczeń; określenie jakości powietrza na podstawie danych monitoringowych (2 godz.)

Zapoznanie się z budową i sposobem eksploatacji składowiska odpadów komunalnych oraz funkcjonowaniem kompostowni odpadów zielonych i sortowni odpadów na przykładzie zakładu eksploatowanego przez MPO Spółka z o.o. w Krakowie (2 godz.)

Poznanie procesu oczyszczania ścieków na przykładzie Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” zarządzanej przez MPWiK S.A. w Krakowie (2 godz.)

Poznanie procesu uzdatniania wody do celów konsumpcyjnych na przykładzie Zakładu Uzdatniania Wody „Rudawa” zarządzanego przez MPWiK S.A. w Krakowie (2 godz.)

Oznaczenie chemicznego zapotrzebowania na tlen wody metodą redoksymetryczną (2 godz.)

Oznaczenie zawartości azotu azotanowego(V) w warzywach metodą kolorymetryczną (2 godz.)

Oznaczenie zawartości metali ciężkich w glebie metodą Rinkisa (2 godz.)

Oznaczenie zasolenia gleby i materiałów organicznych metodą konduktometryczną (1 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 2001. Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa.

2. Jasiewicz Cz., Niemiec M., Baran A. 2010. Ochrona środowiska. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. UR w Krakowie, Kraków.

3. Karaczun Z., Indeka L. 1999. Ochrona środowiska. ARIES, Warszawa.

4. Klimiuk E., Łebkowska M. 2004. Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

5. Rosik-Dulewska Cz. 2010. Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

6. VanLoon G.W., Duffy S.J. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

7. Zabłocki Z., Fudali E., Podlasińska J., Kiepas-Kokot A. 1998. Pozarolnicze obciążenia środowiska. Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin.

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1232, z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.

3. Aktualne rozporządzenia Ministra Środowiska RP oraz organów Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska.

4. Aktualny rocznik statystyczny „Ochrona środowiska”, GUS , Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska

- wymienia najważniejsze akty prawne z zakresu ochrony środowiska

- charakteryzuje zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności gospodarczej i bytowej człowieka oraz procesy przeciwdziałające zanieczyszczeniu środowiska / służące poprawie stanu elementów środowiska

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym

- zna wybrane metody analizy instrumentalnej stosowane w ochronie środowiska

Umiejętności:

- wykonuje analizy przedstawione na zajęciach laboratoryjnych

- interpretuje wyniki przeprowadzonych analiz laboratoryjnych

- gospodaruje w sposób jak najmniej obciążający środowisko

Kompetencje społeczne:

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własnej pracy w laboratorium analitycznym i pracy innych, umie postępować w stanach zagrożenia

- pracuje w zespole, dokonując rozdziału zadań lub spełniając wyznaczone funkcje

- czuje się odpowiedzialny za stan środowiska, rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: pisemne kolokwium zaliczeniowe (przystąpienie do kolokwium możliwe jest po prawidłowym wykonaniu zadań laboratoryjnych, przeprowadzanych w zespołach 2-4 osobowych – uwzględniane będą: poprawność wykonania analiz, poprawność obliczeń i interpretacji wyników, organizacja pracy zespołu)

Wykłady: egzamin pisemny

Wiedza:

Na ocenę 2: Nie wymienia zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności człowieka i procesów przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska. Nie zna zasad BHP obowiązujących w laboratorium chemicznym i przedstawionych na zajęciach metod analizy instrumentalnej stosowanych w ochronie środowiska.

Na ocenę 3: Wymienia zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka i procesy przeciwdziałające zanieczyszczeniu środowiska. Zna niektóre zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym i wybrane metody analizy instrumentalnej stosowane w ochronie środowiska (spośród przedstawionych na zajęciach).

Na ocenę 4: Wymienia i charakteryzuje zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka i procesy przeciwdziałające zanieczyszczeniu środowiska. Zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym i przedstawione na zajęciach metody analizy instrumentalnej stosowane w ochronie środowiska.

Na ocenę 5: Charakteryzuje i porównuje zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka, a także procesy przeciwdziałające zanieczyszczeniu środowiska. Zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium chemicznym. Zna i prawidłowo dobiera do konkretnego problemu badawczego te metody analizy instrumentalnej stosowane w ochronie środowiska, które przedstawiono na zajęciach.

Umiejętności:

Na ocenę 2: Nie zna metod gospodarowania w niewielkim stopniu obciążających środowisko naturalne. Nie wykonuje poprawnie analiz laboratoryjnych i nie interpretuje uzyskiwanych wyników.

Na ocenę 3: Zna niewiele metod gospodarowania w niewielkim stopniu obciążających środowisko naturalne. Analizy laboratoryjne wykonuje z dużymi błędami i podejmuje próby interpretacji uzyskiwanych wyników.

Na ocenę 4: Zna metody gospodarowania w niewielkim stopniu obciążających środowisko naturalne. Analizy laboratoryjne wykonuje z małymi błędami i poprawnie interpretuje uzyskiwane wyniki.

Na ocenę 5: Zna i porównuje metody gospodarowania, które w jak najmniejszym stopniu obciążają środowisko naturalne. Prawidłowo wykonuje analizy laboratoryjne i interpretuje uzyskiwane wyniki.

Kompetencje społeczne:

Na ocenę 2: Nie rozumie potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Nie stosuje zasad bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.

Na ocenę 3: Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego, ale nie uwzględnia jej w podejmowanych działaniach. Stosuje zasady bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.

Na ocenę 4: Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego i częściowo uwzględnia ją w podejmowanych działaniach. Stosuje zasady bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.

Na ocenę 5: Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego, przypisuje jej znaczącą wagę i uwzględnia ją w podejmowanych działaniach. Stosuje zasady bezpiecznej pracy w laboratorium analitycznym.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.