Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki ekofizjologiczne w badaniach roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.TER.SM.BBTSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki ekofizjologiczne w badaniach roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celowe jest pogłębienie wiedzy naszych studentów w zakresie udziału różnych procesów fizjologicznych w kształtowaniu produktywności roślin. Istotne wydaje się przedstawienie technik pomiarowych stosowanych do badania powiązań pomiędzy organizmami i środowiskiem oraz wpływu tych zależności na wielkość plon i jego jakość. Przedstawione zostaną najważniejsze metody analiz stosowanych w badaniach ekofizjologicznych o nachyleniu rolniczym.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Metodyka pomiarów produkcji pierwotnej netto

Roślinna analiza wzrostu

Mikroklimat zbiorowisk roślinnych

Struktura zbiorowisk i przechwytywanie promieniowania

Pomiary stosunków wodnych w roślinach i w glebie

Pomiary asymilacji CO2 przez rośliny

Metody pomiarów fotochemicznej aktywności tkanek

Pomiary asymilacji N2 u roślin wyższych

Tematyka ćwiczeń:

Pomiar zmian biomasy, LAI, przechwytywania promieniowania, gromadzenia energii w biomasie w zależności od świetlnych warunków wegetacji

Wpływ suszy glebowej na aktywność wzrostu - wyznaczanie wskaźników wzrostu

Badania mikroklimatu roślin

Pomiary potencjału wody tkanek i gleby, RWC, RT. Wpływ suszy glebowej na ruchy szparek i przewodnictwo szparkowe

Oznaczanie aktywności asymilacyjnej roślin C3 i C4 w różnych warunkach świetlnych

Zastosowanie pomiarów fluorescencyjnych w badaniach produktywności roślin w naturalnych i laboratoryjnych warunkach

Literatura:

1. Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, W. Filek, J. Kościelniak, F. Dubert, M. Rapacz, G. Skrudlik, 2007.

2. Fizjologia plonowania roślin, J. Górecki, S. Grzesiuk 2002.

3. Molecular analysis of plant adaptation to environment, M. Hawkesford, P. Buchner 2001.

4. Plant photosynthetic production. Manual of methods. Dr. W. Junk N.V. Publishers The Hague, Z. Sestak, J. Catsky, P.G. Jarvis, 1971.

5. Plant-Environment interactions, NY, Basel, Hong Kong, R. Wilkinson 1994.

6. Techniques in bioproductivity and photosynthesis, Pergamon International Library of Sci., Techology, Engineering and Social Studies. R. Maxwell, J. Combs, D.O. Hall, S.P. Long, J.M.O. Scurlock (Eds.), 2008.

7. Wstęp do fizjologii plonowania roślin, F.L. Milthorpe, J. Moorby 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- Zna podstawowe metody pomiaru produktywności roślin

Umiejętności - student:

- Posługuje się technikami ekofizjologicznymi

Kompetencje społeczne - student:

- Zdaje sobie sprawę z postępu wiedzy w zakresie metod pomiarów produktywności i rozumie jego znaczenie dla światowej gospodarki

- Potrafi współdziałać w grupie i przyjmować w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)