Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola zegara biologicznego w życiu zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.RZB.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola zegara biologicznego w życiu zwierząt
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cykl wykładów ma na celu scharakteryzowanie sezonowej zmienności środowiska naturalnego, która oddziałuje u wielu zwierząt na cykliczność procesów fizjologicznych. Omówione i scharakteryzowane zostaną rytmy biologiczne, które uwarunkowane są genetycznie i podlegają synchronizacji z czynnikami środowiskowymi, aby umożliwić adaptację organizmu do zmieniających się warunków zewnętrznych. W cyklu wykładów przedstawione zostaną czynniki wpływające na kształtowanie się sezonowości poszczególnych procesów fizjologicznych: estywacji, rozrodu, hibernacji, laktacji itp., występujące u zwierząt określanych mianem sezonowych, poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące rytów psychicznych występujących u ludzi związanych z działaniem zegara biologicznego

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Wprowadzenie do rytmów biologicznych i cechy charakterystyczne rytmów biologicznych

Zegary biologiczne mikroorganizmów (grzyby i bakterie).

Geny zegara biologicznego owadów

Molekularne mechanizmy zegara biologicznego ssaków

Zegary biologiczne kręgowców

Chronofizjologia pracy (praca zmianowa).

Budowa anatomiczna i fizjologia szyszynki ssaków. Anatomia porównawcza szyszynki w gromadzie kręgowców

Udział melatoniny w mechanizmie zegara biologicznego. Neurohormonalny mechanizm zegara biologicznego

Sezonowość rozrodu ssaków.

Wpływ długości dnia świetlnego na przebieg aktywności płciowej owiec, regulacja wydzielania hormonów gonadotropowych

Charakterystyka uwalniania prolaktyny, oreksyny i greliny w rytmie okołorocznym a sezonowość rozrodu u owiec

Rola melatoniny w regulacji syntezy mleka u owiec rytm dobowy i roczny melatoniny wpływ melatoniny na zmiany stężenia prolaktyny u owiec laktujących

Molekularne mechanizmy modulowania wrażliwości podwzgórza na poziom leptyny pod wpływem fotoperiodu

Wyniki badań pracowników na temat prześledzenie interakcji pomiędzy melatoniną i leptyną w doświadczeniach in vitro i in vivo.

Literatura:

1. Cymborowsk B. Zegary biologiczne. PWN 1987.

2. Freshney R.I. Culture of animal cells. A manual of basic technique. 4th Edition. Wiley-Liss. 2001.

3. Sotowska-Brochocka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 81-123, 290-302, 2001.

4. Traczyk Z.. Fizjologia Człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- Ma podstawową wiedzę z zakresu procesów fizjologicznych zachodzących w komórkach i tkankach oraz organizmach roślin i zwierząt

- Posiada wiedzę z podstawowych zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki zwierzęcej i roślinnej.

- Ma podstawową wiedzę z zakresu genetyki, regulacji ekspresji genów i regulacji metabolizmu komórkowego.

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą hodowli in vitro komórek roślinnych i zwierzęcych, wykorzystywanych podłoży i zastosowania technik in vitro w biotechnologii

- Rozumie znaczenie bioróżnorodności dla wykorzystania i kształtowania potencjału przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka.

Kompetencje społeczne - student:

- Ma świadomość konieczności kierunkowego dokształcania i doskonalenia się w zakresie technik biotechnologii rozrodu zwierząt

- Potrafi formułować obiektywne opinie na temat podstawowych zagadnień biotechnologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)