Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia i diagnostyka laboratoryjna krwi i tkanek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F3.BKT.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia i diagnostyka laboratoryjna krwi i tkanek
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 3 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z analizami biochemicznymi i pełną diagnostyką laboratoryjną krwi i tkanek. Ze względu na różnorodność metod trudno jest interpretować uzyskane wyniki, dlatego też istnieje potrzeba nauczania studentów nie tylko wykonywania analiz , ale przede wszystkim ich interpretacji i walidacji. Na wykładach studenci zostaną zapoznani z metodami analitycznymi i właściwymi interpretacjami wyników zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na ćwiczeniach studenci przeprowadzą wybrane analizy biochemiczne i diagnostyczne materiału biologicznego oraz porównają wyniki uzyskane różnymi metodami.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Bioenergetyka węglowodanów, lipidów, biochemia elementów morfotycznych krwi

Rodzaje i charakterystyka materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Techniki i znaczenie diagnostyczne badań laboratoryjnych

Podstawy interpretacji wyników badań laboratoryjnych.

Czynniki immunologiczne krwi. Czynniki krzepnięcia krwi. Normy fizjologiczne dla składników krwi

Biochemiczna charakterystyka czynników regulujących metabolizm

Instrumentalne metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej

Normy prawne dotyczące pracy z materiałem biologicznym.

Tematyka ćwiczeń:

Pobieranie i zabezpieczanie prób krwi i innych tkanek

Techniki izolacji białek krwi i tkanek

Techniki oznaczania lipidów i węglowodanów

Testy enzymatyczne i metody oznaczania hormonów . Serologia

Interpretacja wyników, ocena wartości diagnostycznej wyników badań, walidacja metod

Literatura:

1. J.Kabata WSP. Badania laboratoryjne w codziennej praktyce-wartości referencyjne i interpretacyjne. Makmed, 2005

2. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.

3. A.Dembińska-Kieć i WSP. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier-Urban 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- opisuje i definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia biochemii, wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik z zakresu biochemii

- tłumaczy podstawowe zasady walidacji wyników w oparciu o wiedzę w zakresie biotechnologii stosowanej i analityki biotechnologicznej

- objaśnia znaczenie najważniejszych pojęć biochemicznych i fizjologicznych w diagnostyce laboratoryjnej

- opisuje i charakteryzuje podstawowe metody analityczne i weryfikacji wyników

Umiejętności - student:

- posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia , analizy i twórczego wykorzystania informacji z różnych źródeł dotyczących diagnostyki z zakresu biochemii krwi i tkanek

- określa miano, aktywność i stężenie parametrów krwi i tkanek w celu walidacji metody diagnostycznej u zwierząt i ludzi

- stosuje metody biochemiczne w badaniach naukowych i diagnostyce komórek krwi i tkanek.

- wykorzystuje metody immunocytochemiczne w diagnostyce laboratoryjnej krwi

- wykonuje i interpretuje wyniki analizy dotyczącej zmienności parametrów krwi i poszczególnych tkanek. Prowadzi walidację metod.

Kompetencje społeczne- student:

- potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem wykonującym analizy laboratoryjne

- posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka i skutków niewłaściwej interpretacji w analityce laboratoryjnej

- ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz właściwej walidacji metod stosowanych w diagnostyce

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy - egzamin pisemny ograniczony czasowo

zaliczenie sprawozdania z prac laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)