Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie, a choroby cywilizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F2.ZCC.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie, a choroby cywilizacyjne
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu będzie zaznajomienie studentów z zagadnieniami związanymi z racjonalnym sposobem odżywiania się. Omówione zostaną główne przyczyny rozwoju wielu chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Szczególna uwaga poświęcona będzie najczęściej występującym schorzeniom w Polsce i na świecie, a także sposobami walki z nimi.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu dietetyki. Zbilansowana dieta (piramida żywieniowa). Kaloryczność potraw a potrzeby fizjologiczne organizmu człowieka. Nawyki-zwyczaje żywieniowe

2. Źródła zanieczyszczeń żywności (chemiczne, biologiczne). Żywność nadmiernie przetworzona, typu „fast food” oraz słodzone napoje

3. Nadkonsumpcja żywności a powstawanie chorób metabolicznych (otyłość, cukrzyca)

4. Nieprawidłowa dieta a choroby układu krążenia (m. in. miażdżyca, żylaki kończyn dolnych, choroby serca)

5. Czynniki rakotwórcze. Choroby nowotworowe spowodowane nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi

6. Uzależnienia i dewiacje. Alkoholizm i jego wpływ na układ pokarmowy. Narkotyki i nikotynizm

7. Alergie pokarmowe

8. Pozostałe choroby cywilizacyjne (migrena, tętniaki, próchnica zębów, osteoporoza, zapalenia stawów, AIDS)

9. Choroby psychiczne i zaburzenia emocjonalne

10. Niedożywienie. Dieta sposobem walki z chorobami

Literatura:

1. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.) 2007. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Hasik J., Gawęcki J. (red.) 2000. Żywienie człowieka zdrowego i chorego tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Gertig H., Duda G. 2004. Żywność a zdrowie i prawo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

4. Józefik B. (red.) 1999. Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Wieczorek-Chełmińska Z. 2006. Żywienie w chorobach nowotworowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę dotyczącą zbilansowanej diety, kaloryczności potraw, rodzajów żywności oraz różnych chorób jako konsekwencji bezpośrednich i pośrednich nawyków żywieniowych.

2. Potrafi stworzyć piramidę żywieniową, wskazać źródła zanieczyszczeń oraz zaproponować sposób walki z wybranymi chorobami

3. Ma świadomość zagrożeń powodowanych przez nieprawidłowe nawyki żywieniowe, potrafi o nich informować społeczeństwo.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z wykładów będzie wystawiana na podstawie przygotowania i przedstawienia ustnego referatu w formie prezentacji lub egzaminu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)