Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia z elementami psychologii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F2.SPS.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia z elementami psychologii społecznej
Jednostka: Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Grupy: Biotechnologia, 1 sem. stacjonarne, przedmiot humanistyczny do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami socjologii (aparat pojęciowy, metody badawcze), z zasadami życia społecznego, regułami kształtowania stosunków międzyludzkich oraz wybranymi elementami psychologii społecznej, takimi jak np. techniki wpływu społecznego, negocjacje, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Specyfika nauk społecznych. Zakres tematyczny i usytuowanie socjologii wśród dyscyplin pokrewnych.

3-4. Historia kształtowania się socjologii jako odrębnej dyscypliny. Historia myśli społecznej.

5-6. Aparat pojęciowy socjologii. Stosunek społeczny. Rodzaje stosunków: nieformalne i formalne. Więź społeczna i jej rodzaje.

7-8. Grupa społeczna i jej atrybuty. Rodzaje grup. Wpływ grupy na osobowość społeczną człowieka.

9-10. Pozycja i rola społeczna uczestnika grupy. Atrybuty roli społecznej. Rola a osobowość. Postrzeganie osób poprzez pełnione przez nie role.

11-12. System kontroli społecznej. Sankcje społeczne i ich rodzaje. Tendencje: konformistyczna i non-konformistyczna

13-14. Proces badawczy w nauce. Metodologia badań społecznych

15-16. Instrumentarium badawcze. Konstrukcja przykładowego narzędzia badawczego.  

17-18. Wywieranie wpływu na ludzi. Narzędzia wpływu.

19-20.Techniki wpływu społecznego - reguła wzajemności, niedostępność, zaangażowanie i konsekwencja.

21-22.Techniki wpływu c.d. - społeczny dowód słuszności, autorytet, lubienie i sympatia.

23-24. Reklama a wpływ społeczny.

25-26. Tłum i jego przywódcy. Podstawy psychologii tłumu. Czy łatwiej manipulować tłumem?

27-28. Jak skutecznie negocjować? Rodzaje negocjacji. Gry negocjacyjne.

29-30. Rodzaje zachowań, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.   

Literatura:

1. Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa

2. Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3. Doliński D., 2000, Psychologia wpływu społecznego. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Wrocław.

4. Fisher R., Ury W. 1992, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Państ. Wyd. Ekon.

5. Giddens A., 2012. Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student dysponuje wiedzą na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich;

- student posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych społecznych problemów współczesnych społeczeństw;

- wiedza zdobyta przez studentów ma im umożliwić skuteczne negocjacje w oparciu o zasady;

Umiejętności:

- student posiada umiejętności potrzebne do realizacji badań z zakresu aktualnych problemów społecznych;

- student potrafi wskazać techniki mające na celu wywieranie wpływu społecznego;

- student zdobywa umiejętności pozwalające na skuteczne negocjowanie;

Kompetencje społeczne:

- studenci zdobywają kompetencje w zakresie planowania badań ankietowych;

- student zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego negocjowania;

- student dostrzega istotę i powszechność wpływu społecznego w codziennym życiu;

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się pisemnym zaliczeniem obejmującym tematykę zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)