Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka szczepów przemysłowych drożdży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F2.DID.SM.BBTSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka szczepów przemysłowych drożdży
Jednostka: Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biotechnologicznym wykorzystaniem drożdży w różnych gałęziach przemysłu. Szeroko omówione zostaną zagadnienia z zakresu genetyki drożdży, w szczególności metody doskonalenia i modyfikacji genetycznych szczepów przemysłowych. Przedstawione zostaną również najczęstsze zakażenia drożdżowe w przemyśle, a także metody detekcji i zwalczania szczepów chorobotwórczych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Ogólna charakterystyka drożdży. Kryteria i procedury umożliwiające klasyfikację drożdży: charakterystyka hodowli, rozmnażania wegetatywnego, zdolność tworzenia grzybni, zdolność tworzenia zarodników, charakterystyka biochemiczna, właściwości technologiczne. Molekularne metody charakterystyki szczepów drożdży. - 2 godz.

2.Budowa komórki drożdży i ich funkcje. Ściana komórkowa – organizacja i biosynteza, mutanty. Błona plazmatyczna, cytoplazma, cytoszkielet, jądro, układ wydzielniczy i wakuole, mitochondria. - 2 godz.

3.Odżywianie komórek drożdżowych. Wymagania pokarmowe drożdży, metody przyswajania składników odżywczych. Szlaki metabolizmu związków węgla i azotu. Wzrost komórek drożdżowych. Charakterystyka wzrostu komórki i populacji drożdży. Utrzymanie czystych kultur oraz ocena żywotności przechowywanych szczepów. Wymagania biotyczne i fizyczne dla wzrostu drożdży, wpływ warunków stresowych. - 2 godz.

4.Wykorzystanie drożdży w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Produkcja przeciwutleniaczy, witamin, barwników, substancji smakowych i zapachowych przez drożdże. Drożdże jako biokatalizatory. - 2 godz.

5.Doskonalenie szczepów przemysłowych – drożdże modyfikowane genetycznie o wyższej jakości, zwiększonej odporności na warunki stresowe i zakażenia. Genetyka drożdży. Konstruowanie szczepów. Otrzymywanie hybryd drożdży. Wykorzystanie drożdży w badaniach funkcjonalnych genów ludzkich. YAC – yeast artificial chromosome. Biblioteki genomowe. - 3 godz.

6.Probiotyczne gatunki drożdży. Drożdże powodujące psucie się żywności. Czynniki sprzyjające rozwojowi drożdży. Wykrywanie, identyfikacja i ocena ilościowa. Produkty żywnościowe i najważniejsze gatunki drożdży powodujące ich psucie. - 2 godz.

7.Drożdże chorobotwórcze z rodzaju Candida. Kandidiozy. Metody wykrywania i zwalczania. Środki przeciwgrzybicze. - 2 godz.

Tematyka ćwiczeń

1.Izolacja i identyfikacja drożdży ze środowisk naturalnych, metody przechowywania i zabezpieczania kultur drożdżowych - 4 godz.

2.Określanie jakości piwowarskich drożdży nastawnych - 4 godz.

3.Mutageneza drożdży – indukcja mutacji metodami chemicznymi, promieniowaniem UV, określanie stopnia mutacji - 4 godz.

4.Fuzja protoplastów – sporządzenie protoplastów drożdżowych, fuzja z użyciem PEG, regeneracja komórek potomnych - 4 godz.

5.Izolacja i analiza aktywności białek killerowych - 4 godz.

6.Ekstrakcja i analiza steroli i lipidów drożdżowych - 4 godz.

7.Charakterystyka enologiczna drożdży - 4 godz.

8.Badanie skuteczności działania wybranych środków przeciwgrzybiczych na kultury Candida albicans - 2 godz.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1.Kurzman C.P., Fell J.W.: The yeasts – a taxonomic study, 1998, Elsevier, Amsterdsam.

2.Walker G.M. Yeast physiology and biotechnology, 1998, John Wiley & Sons Ltd., Chichester – rozdział 2, 3, 4

3.Querol A., Fleet G.The Yeast handbook, vol. 2. Yeast in Food and Beverages, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006

4.Tudor E.A., Board R.G.: Food-spoilage yeast. w: The yeast. vol. 5. Yeast technology, pod redakcją Rose A.H., Harrison J.S., 1993, Academic Press, London, s. 435-509.

5.Pelaez F. Biological Activities of Fungal Metaolites, w: Handbook of Industrial Mycology, ed. An Z., Marcel Dekker, 2005, 49-92.

6.Li D.W., Yang C.S. Fungal contamination as a major contributor to sick building syndrome, Advances in Applied Microbiology, 2004, vol. 55, s. 31-112.

Uzupełniająca

1.Xiao W. Yeast protocols. Methods in Molecular Biology Humana Press, New Jersey, 2006, vol. 313, rozdział: 2: Isolation of nucleic acids., rozdział 13: Mutagenesis

2.Spencer, Spencer: Yeast protocols. Methods in Molecular Biology, Humana Press, New Jersey, 1999, vol. 53, rozdział 3, 5, 11.

3.Katsuragi H. Selection of yeast hybrids obtained by protoplast fusion and mating, by differential staining, and by flow cytometry. w: Methods in Biotechnology, vol. 14: Food Microbiology Protocols, ed. by Spencer and Spencer, Humana Press, Totowa, 2001, 335-340.

4.Middelhoven W.J. Identification of yeast present in sour fermented foods and fodders. w Methods in Biotechnology, vol. 14: Food Microbiology Protocols, ed. by Spencer and Spencer, Humana Press, Totowa, 2001, 209–224.

5.Herrera A.G. Yeast and molds. w: Methods in Biotechnology, vol. 14: Food Microbiology Protocols, ed. by Spencer and Spencer, Humana Press, Totowa, 2001, 27-28.

6.Carlile M.J., Watkinson S.C., Gooday G.W. The fungi, Academic Press, Londyn, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

- zna budowę i fizjologię komórki drożdżowej.

- posiada wiedzę na temat wykorzystania drożdży w przemyśle spożywczym i biotechnologii.

Umiejętności - student:

- potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować doświadczenie związane z fizjologią różnych szczepów drożdży.

Kompetencje społeczne - student:

- potrafi pracować indywidualnie i w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)