Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i ocena jakości żywności II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.F2.ANC.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i ocena jakości żywności II
Jednostka: Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zwięzłych, systematycznych wiadomości na temat stosowanych w analizie żywności chemicznych i fizykochemicznych obejmująca zarówno analizy klasyczne i instrumentalne, oznaczania surowców i półproduktów i wyrobów gotowych przemysłu spożywczego

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Wykłady:

Wprowadzenie do przedmiotu, cel i zakres przedmiotu, kontrola żywności w Polsce, normalizacja w przemyśle spożywczym.

Zasady pobierania i przygotowywania próbek do analizy, przechowywanie i konserwacja prób

Fizykochemiczne metody analizy żywności: pomiary gęstości, lepkości i tekstury

Oznaczanie kwasowości surowców i produktów spożywczych, sposoby jej oznaczania i wyrażana

Oznaczanie zawartości wody i suchej substancji w żywności, rodzaje wody i jej występowanie w żywności, ekstrakt i jego oznaczanie

Oznaczanie zawartości tłuszczów, ocena fizycznych i chemicznych właściwości tłuszczów

Metody oznaczania zawartości związków azotowych ze szczególnym uwzględnieniem białek

Oznaczanie zawartości cukrów prostych i oligosacharydów

Oznaczanie zawartości polisacharydów (skrobi, pektyn i błonnika)

Oznaczanie zawartości substancji lotnych

Oznaczanie zawartości popiołu i jego charakterystyka, metody oznaczania wybranych składników mineralnych (Cl-, Ca, P, K, Na, Mg)

Przegląd metod oznaczania podstawowych witamin

Oznaczanie zawartości substancji konserwujących

Wykrywanie zafałszowań w żywności

Ćwiczenia:

Ćwiczenia wprowadzające, przepisy BHP. Pomiary gęstości: areometryczne, piknometryczne. Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetrów kapilarnych i kulkowych oraz rotacyjnych.

Oznaczanie kwasowości: miareczkowe, potencjometrycznie, destylacja z parą wodną. Oznaczanie zawartości suchej substancji i wody metodami fizycznymi. Oznaczanie ekstraktu rzeczywistego z zastosowaniem refraktometru.

Oznaczanie zawartości białka metodami Kjeldahla i Kofraniego.

Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta. Oznaczanie jakości tłuszczu poprzez oznaczenie stałych tłuszczowych.

Oznaczanie zawartości cukrów redukujących i sacharozy metodami klasycznymi i przy użyciu HPLC. Oznaczanie zawartości skrobi przy użyciu polarymetru.

Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego metodą chemiczną i fizyczną.

Oznaczanie zawartości popiołu oraz wybranych składników mineralnych metodami klasycznymi i instrumentalnymi.

Oznaczanie zawartości witaminy C w produktach jasno i ciemno zabarwionych. Wykrywanie zafałszowań wybranych produktów spożywczych: kawy naturalnej i zbożowej, reakcja Fiehego i zafałszowania mleka środkami neutralizującymi

Wyznaczanie wartości energetycznych wybranych produktów spożywczych.

Literatura:

1. AOAC – Official Methods of Analysis of AOAC International. 1995. 16-th Edition, vol. II, Food Composition; Additives; Natural Contaminates, Virginia, USA.

2. Kędzior W. (red.). 2003. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

3. Krełowska-Kułas M. 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa.

4. Fortuna T. (red.) 2009. Podstawy analizy i oceny jakości żywności. Wydawnictwo UR w Krakowie.

5. Obecnie obowiązujące normy polskie i rozporządzenia

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

- ma wiedzę na temat stosowanych metod analitycznych: fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych, biochemicznych, sensorycznych w badaniu jakości produktów żywnościowych

Umiejętności - absolwent:

- potrafi przygotować stanowisko pracy, dobrać sprzęt laboratoryjny do danej procedury analitycznej oraz potrafi przeprowadzić analizę oznaczanego składnika żywności

- potrafi odpowiednio zinterpretować otrzymane wyniki

- posiada umiejętność przygotowania sprawozdania, raportu z przeprowadzonych analiz

Kompetencje społeczne - absolwent:

- koordynuje pracę zespołu, określa cele i priorytety oraz sposób realizacji konkretnych zadań

- jest wrażliwy na przestrzeganie wymagań dotyczących jakości żywności

- zna niebezpieczeństwo wynikające ze stosowania odczynników w badaniach i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo - test jednokrotnego wyboru, zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.