Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.7s.SDI.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk rolniczych i przyrodniczych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii, prawo autorskie.

- Ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: metodyka gromadzenia literatury przedmiotu i pisania pracy inżynierskiej: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie)

- Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna

- Referowanie przez studentów tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej

- Omówienie prac obejmujących przygotowanie spisu literatury i wstępu do pracy inżynierskiej

- Referowanie przez studentów metodyki i wyników eksperymentów przeprowadzonych w ramach pracy inżynierskiej i dyskusja

Literatura:

Podstawowa:

Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000.

Uzupełniająca:

Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz.U. z 19.10.2015 poz. 1639

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z poź. zm.)

Regulamin studiów, § 23

Zarządzenie Rektora UR Nr 71/2015 z dn. 25.09.2015r.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- posługiwać się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej

- przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad opracowywania wyników i pisania prac naukowych

- stosować odpowiednie wskazówki redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej

- przygotować wystąpienie ustne w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej, stosowanych metod i otrzymanych wyników

dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

- określenia priorytetów służących realizacji postawionego celu

- refleksji nt. znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie: wg ustalonych wytycznych prezentacji ustnych i ich wygłoszenie, tekstu wstępu do pracy inżynierskiej, spisu literatury wg obowiązujących wymogów redakcyjnych, pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus, Dariusz Grzebelus, Zygmunt Kowalski, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Adela Adamus, Dariusz Grzebelus, Ewa Grzebelus, Zygmunt Kowalski, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adela Adamus, Paweł Górka, Dariusz Grzebelus, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Adela Adamus, Justyna Barć, Paweł Górka, Dariusz Grzebelus, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)