Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.6s.SEM.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z wiadomościami na temat zasad przygotowania i formy przyrodniczych prac naukowych oraz techniki pisania prac dyplomowych. Na seminarium studentów zapoznaje się z metodyką gromadzenia literatury przedmiotu i pisania pracy inżynierskiej, sposobem cytowania literatury i zasadami tworzenia bibliografii oraz zagadnieniami związanymi z prawem autorskim. Seminaria uwzględniają indywidualną pracę studenta, obejmującą przedstawienie tematu pracy i jej ogólnych założeń, propozycję podziału tekstu oraz stosowanych metod i uzyskanych wyników w trakcie realizacji pracy dyplomowej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii, prawo autorskie - 2 godz.

2. Ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: metodyka gromadzenia literatury przedmiotu i pisania pracy inżynierskiej: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie) - 2 godz.

3. Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna - 2 godz.

4. Referowanie przez studentów tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej - 8 godz.

5. Omówienie prac studentów przedstawionych do zaliczenia i dyskusja - 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83

2. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2010 nr 152 poz. 1016

3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z poź. zm.)

4. Regulamin studiów, § 23

5. Zarządzenie Rektora UR Nr 2/2010 z dn. 22.01.2010r.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student określa cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna podstawy prawa autorskiego

2. Student ma wiedzę dotyczącą ogólnych zasad przygotowania i pisania prac dyplomowych

3. Student zna podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej

Umiejętności

1. Student wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej

2. Student potrafi przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych

3. Student wykorzystuje i stosuje odpowiednie wskazówki redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej

4. Student posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej, stosowanych metod i otrzymanych wyników

5. Student potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej

Kompetencje społeczne

1. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

2. Student potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu

3. Student ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 5 student :

1. Potrafi określić cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna podstawy prawa autorskiego.

2. Ma pełną wiedzę dotyczącą ogólnych zasad przygotowania i pisania prac dyplomowych.

3. Ma pełną wiedzę na temat podstawowych zasad redakcyjnych stosowanych podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej oraz jest w pełni świadomy ich stosowania.

4. Potrafi w pełni wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej

5. Potrafi perfekcyjnie przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych.

6. W pełni wykorzystuje i stosuje odpowiednie wskazówki redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej.

7. Opanował w pełni umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej, stosowanych metod i uzyskanych wyników.

8. Opanował w pełni umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tezy pracy dyplomowej

9. W pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

10. W pełni potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

11. Ma pełną świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 4 student:

1. Potrafi z nielicznymi błędami określić cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii, jednakże nie do końca rozumie zasady obowiązujące autora pracy naukowej; nie do końca zna podstawy prawa autorskiego.

2. Ma dostateczną wiedzę dotyczącą ogólnych zasad przygotowania i pisania prac dyplomowych.

3. Wymienia podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej i wie jak je stosować podczas przygotowywania pracy dyplomowej.

4. W miarę sprawnie wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej

5. Potrafi dobrze przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych

6. Potrafi wykorzystać i stosować odpowiednie wskazówki redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej

7. Posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej, stosowanych metod i uzyskanych wyników.

8. Posiada umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tez pracy dyplomowej

9. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

10. Potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu

11. Ma wystarczającą świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 3 student:

1. Potrafi określić niektóre cechy i formy pracy naukowej; posiada niepełną wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; potrafi jedynie w przybliżeniu wymienić najważniejsze zasady prawa autorskiego.

2. Ma jedynie powierzchowną wiedzę dotyczącą ogólnych zasad przygotowania i pisania prac dyplomowych.

3. Zna tylko niektóre zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej

4. Potrafi posługiwać się niektórymi bazami danych bibliograficznych w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej, jednakże nie do końca potrafi powiązać efekty swoich poszukiwań z tematyka pracy dyplomowej

5. Potrafi przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych, jednakże popełnia wiele błędów merytorycznych

6. Nieumiejętnie wykorzystuje i stosuje wskazówki redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej

7. Nie w pełni posiada umiejętności przygotowania wystąpienia ustnego w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej, stosowanych metod i uzyskanych wyników.

8. Nie w pełni potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej

9. Nie do końca rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

10. Nie do końca potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu

11. Nie do końca uświadamia sobie znaczenie zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 2 student:

1. Nie potrafi określić cech i form pracy naukowej; nie posiada wiedzy dotyczącej podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; nie zna podstaw prawa autorskiego.

2. Nie posiada wiedzy dotyczącej ogólnych zasad przygotowania i pisania prac dyplomowych.

3. Nie zna podstawowych zasad redakcyjnych stosowanych podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej.

4. Nie potrafi wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej

5. Nie potrafi przygotować manuskryptu pracy inżynierskiej; nie umie wykorzystać wiedzy dotyczącej zasad pisania prac naukowych

6. Nie potrafi wykorzystać i stosować odpowiednich wskazówek redakcyjnych podczas pisania pracy dyplomowej.

7. Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej, stosowanych metod i uzyskanych wyników.

8. Nie potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjętych tez pracy dyplomowej

9. Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy

10. Nie potrafi określić priorytetów służących realizacji postawionego celu.

11. Nie ma świadomości znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kula, Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Adam Kula, Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ptak, Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Agata Ptak, Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.