Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.6s.EKZ.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie
Jednostka: Zakład Zarządzania i Marketingu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Ekonomika i zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie jest zapoznanie studentów z nowymi funkcjami pełnionymi przez przedsiębiorstwa, elementami rachunku ekonomicznego i zarządzania w zmiennym otoczeniu. Studenci mają okazję nabyć umiejętności oceny ekonomicznej firmy, zapoznać się z aktualną sytuacją polskich przedsiębiorstw oraz zdobyć podstawową wiedzę z zarządzania. Elementy ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania wykorzystane na zajęciach mają nauczyć studenta wstępnej diagnozy ekonomicznej przedsiębiorstwa na globalnym rynku jak i podejmowania decyzji z obszaru zarządzania.

Pełny opis:

Wykłady:

- Analiza ekonomiczna (finansowa) przedsiębiorstwa w ujęciu praktycznym.

- Marketing w prowadzeniu firmy i jego rodzaje.

- Produkt i jego elementy składowe.

- Kanały dystrybucji i instrumenty promocyjne w przedsiębiorstwie.

- Polityka cenowa przedsiębiorstw.

- Strategie rozwoju firm - istota zarządzania strategicznego.

- Przedsiębiorstwa o profilu gastronomicznym.

- Firmy na rynku usług hotelarskich

- Uzasadnienie teoretyczne przedmiotu EiZWP Nowe idee w rozwoju teorii przedsiębiorstwa. Ewolucja przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwo rolnicze.

- Definicje, cel i funkcje przedsiębiorstwa. Elementy składowe przedsiębiorstwa.

- Produkcja, proces produkcji, formy organizacji produkcji.

- Zasoby produkcji.

- Źródła wartości przedsiębiorstwa.

- Problemy współczesnych przedsiębiorstw.

- Style kierowania i typy kierowania.

- Struktury organizacji i zarządzania.

KIERUNEK STUDIÓW/Biotechnologia/ ECTS =2/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Literatura:

Literatura PODSTAWOWA:

1. Lichtarski J. (red) 2000 i akt.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE im.O.Langego we Wrocławiu

2. Sobczyk G. 2004 i akt.: Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. Difin. Warszawa

Literatura uzupełniająca:

3. Dobiegała-Korona B. i Herman A. 2006: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstw. Difin

4. Zakrzewska-Bielawska Agnieszka red. 2012, Podstawy zarządzania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student zna i rozumie:

1. Metody analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2. Składowe przedsiębiorstwa, zasoby i źródła wartości współczesnych przedsiębiorstw

3. Funkcje przedsiębiorstw

4. Zasady stosowania marketingu w firmie

5. Rolę poszczególnych elementów składowych marketingu: produktu, ceny, dystrybucji i promocji

6. Rodzaje obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz zasady ich funkcjonowania

Umiejętności - student potrafi:

1. Stosować zasady marketingowe w firmie, świadczyć usługi informacyjno-promocyjne

2. Stosować podstawowe metody statystyczne do analizy finansowej przedsiębiorstwa

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

1. Uczenia się przez całe życie

2. Myślenia w sposób przedsiębiorczy w kontekście prowadzenia firmy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne składa się z 5 pytań problematyczno-opisowych Pozytywna ocena odnosi się do udzielonych przez studenta poprawnych odpowiedzi na co najmniej 60% materiału z obydwu form dydaktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys, Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu "Ekonomika i zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie" jest zapoznanie studentów z nowymi funkcjami pełnionymi przez przedsiębiorstwa, elementami rachunku ekonomicznego i zarządzania w zmiennym otoczeniu. Studenci mają okazję nabyć umiejętności oceny ekonomicznej firmy, zapoznać się z aktualną sytuacją polskich przedsiębiorstw (np. gastronomicznych i hotelarskich) oraz zdobyć podstawową wiedzę z zarządzania oraz marketingu. Zagadnienie marketingowe oscylują wokół teoretycznych kwestii związanych z produktem, ceną, dystrybucją oraz promocją. Aspekty zarządzania dotyczą m.in. stylów i typów kierowania, oraz struktury i organizacji zarządzania. Elementy ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania wykorzystane na zajęciach mają nauczyć studenta wstępnej diagnozy ekonomicznej przedsiębiorstwa na globalnym rynku, jak i podejmowania decyzji z obszaru zarządzania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Analiza ekonomiczna (finansowa) przedsiębiorstwa w ujęciu praktycznym.

2. Marketing w prowadzeniu firmy i jego rodzaje.

3. Produkt i jego elementy składowe.

4. Kanały dystrybucji i instrumenty promocyjne w przedsiębiorstwie.

5. Polityka cenowa przedsiębiorstw.

6. Strategie rozwoju firm - istota zarządzania strategicznego.

7. Przedsiębiorstwa o profilu gastronomicznym.

8. Firmy na rynku usług hotelarskich

Tematyka ćwiczeń:

1. Uzasadnienie teoretyczne przedmiotu EiZWP Nowe idee w rozwoju teorii przedsiębiorstwa. Ewolucja przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwo rolnicze.

2. Definicje, cel i funkcje przedsiębiorstwa. Elementy składowe przedsiębiorstwa.

3. Produkcja, proces produkcji, formy organizacji produkcji.

4. Zasoby produkcji.

5. Źródła wartości przedsiębiorstwa.

6. Problemy współczesnych przedsiębiorstw.

7. Style kierowania i typy kierowania.

8. Struktury organizacji i zarządzania.

Literatura:

Literatura PODSTAWOWA:

1. Dobiegała-Korona B. i Herman A. 2006: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstw. Wydawnictwo Difin, Warszawa

2. Lichtarski J. (red) 2000: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław

3. Sobczyk G. 2004: Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Difin, Warszawa

Literatura UZUPEŁNIAJĄCA

1. Bień W. 2001: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Difin, Warszawa

2. Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (red.) 2012: Podstawy zarządzania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.