Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.2s.SPM.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska II
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacje treści naukowych dotyczące tematów prac magisterskich: najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie tematyki pracy dyplomowej, omówienie metodyki i wyników prac eksperymentalnych studenta. Studenci przygotowują i prezentują swoje prace, dyskutują na temat prezentacji: forma, jasność przekazu, atrakcyjność, znaczenie nowej wiedzy. Prowadzący i studenci wskazują na poprawność prezentacji w aspekcie formy i stylu, najczęściej popełniane błędów oraz eksponowanie treści merytorycznych, które stanowią novum pracy. Ocenie podlega także sposób dokumentowania literaturowego metod i hipotez będących przedmiotem pracy.

Pełny opis:

Prezentacje studentów dotyczące tematów prac magisterskich – najnowsze osiągnięcia w zakresie literatury przedmiotu (prace eksperymentalne). Dyskusja nad formą i stylem prezentacji poszczególnych osób. Uwagi studentów i prowadzącego dotyczące merytorycznych aspektów wystąpienia.

Referat z zakresu szeroko rozumianej biotechnologii wygłoszony przez zaproszonego gościa

Literatura:

Podstawowa:

Jonkisz A., Nieboj L.: Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2010

Weiner J: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN 2009

Renfrew C, Bahn P.: Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa 2002

Uzupełniająca:

Pioterek P, Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 1997

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 1997

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- zagadnienia z zakresu metodologii pracy doświadczalnej pozwalającą na projektowanie, prowadzenie i analizę wyników eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- samodzielnie projektować i interpretować wyniki eksperymentów z zakresu biotechnologii i dziedzin pokrewnych, potrafi wyniki doświadczeń przedstawić w formie nadającej się do publikacji

- precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej

- korzystać z internetowych baz danych i wyszukiwarek publikacji naukowych z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych

- wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń

- przygotować wystąpienia ustne dotyczące szczegółowych zagadnień biotechnologii w rolnictwie, przetwórstwie żywności, leśnictwie i weterynarii oraz naukach o środowisku z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznych w oparciu o informacje pochodzące z różnych źródeł

- samodzielnie i wszechstronnie analizować problemy współczesnej agrobiotechnologii, biotechnologii przemysłowej i środowiskowej oraz stosować w tych dziedzinach specjalistyczne techniki i je optymalizować

- posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla biotechnologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- ukierunkowanego dokształcania się oraz do organizowania procesu uczenia się i przekazywania obiektywnej wiedzy z zakresu współczesnych osiągnięć biotechnologii innym osobom

- określenia celów i priorytetów oraz sposobów realizacji konkretnych zadań

- odjęcia refleksji na temat znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w zakresie biotechnologii

- ceny stopnia niebezpieczeństwa wynikającego ze stosowania odczynników w badaniach i podjęcia działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa pracy własnej i innych

- znania znaczenia doskonalenia roślin, zwierząt oraz drobnoustrojów dla zaspokojenia potrzeb człowieka i łączy to z koniecznością zachowania zasobów genowych

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie: wg ustalonych wytycznych prezentacji ustnych i ich wygłoszenie, konspektu pracy magisterskiej, tekstu wstępu do pracy magisterskiej, spisu literatury wg obowiązujących wymogów redakcyjnych, pracy dyplomowej

Na ocenę 2

Nie ma wiedzy z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Nie potrafi wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

Nie potrafi wykorzystywać specjalistycznych programów do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Nie potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjętych tez pracy dyplomowej.

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Nie potrafi określić priorytetów służących realizacji postawionego celu.

Nie ma świadomości znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych

Na ocenę 3

Ma powierzchowną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Potrafi posługiwać się niektórymi bazami danych bibliograficznych.

Stosuje podstawowe specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Nie w pełni posiada umiejętności przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Nie w pełni potrafi dyskutować w grupie i uzasadniać przyjęte tezy pracy dyplomowej.

Nie do końca rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Nie do końca potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Nie do końca uświadamia sobie znaczenie zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 4

Ma wiedzę z zakresu ogólnej metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

W miarę sprawnie wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi.

Umiejętnie stosuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Posiada umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tez pracy dyplomowej.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

Potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Ma wystarczającą świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Na ocenę 5

Ma pełną wiedzę z zakresu metodologii pracy doświadczalnej w badaniach biotechnologicznych i pokrewnych

Potrafi w pełni wykorzystywać i posługiwać się bazami bibliograficznymi.

W pełni wykorzystuje specjalistyczne programy do analizy informatycznej i statystycznej wyników doświadczeń.

Opanował w pełni umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego z zakresu wybranej tematyki badawczej.

Opanował w pełni umiejętność dyskutowania w grupie i uzasadniania przyjętych tezy pracy dyplomowej.

W pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy.

W pełni potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu.

Ma pełną świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Rafał Barański, Maria Chmiel, Małgorzata Czernicka, Dariusz Grzebelus, Ewa Grzebelus, Małgorzata Grzesiak, Ewa Hanus-Fajerska, Iwona Kamińska, Katarzyna Kirsz, Joanna Kochan, Anna Kołton, Zygmunt Kowalski, Krystyna Koziec, Adam Kula, Anna Lenart-Boroń, Alicja Macko-Podgórni, Wiesława Młodawska, Paweł Satora, Andrzej Sechman, Magdalena Simlat, Małgorzata Szczęsna, Krzysztof Tokarz, Alina Wiszniewska, Katarzyna Wolny-Koładka, Anna Wójtowicz, Danuta Wrońska, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grzebelus, Krystyna Koziec, Andrzej Sechman, Małgorzata Szczęsna, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Maria Chmiel, Małgorzata Czernicka, Krzysztof Danel, Paweł Górka, Ewa Grzebelus, Małgorzata Grzesiak, Barbara Jurczyk, Urszula Kaczor, Gohar Khachatryan, Karen Khachatryan, Agnieszka Kiełkowska, Katarzyna Kirsz, Anna Konieczna-Molenda, Anna Kostecka-Gugała, Krystyna Koziec, Marta Kuchta-Gładysz, Anna Lenart-Boroń, Alicja Macko-Podgórni, Anna Migdał, Łukasz Migdał, Wiesława Młodawska, Barbara Nowak, Ewelina Nowak, Przemysław Petryszak, Andrzej Sechman, Małgorzata Szczęsna, Barbara Tombarkiewicz, Alina Wiszniewska, Renata Wojciechowska, Katarzyna Wolny-Koładka, Anna Wójtowicz, Dorota Zięba-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Kowalski, Krystyna Koziec, Agata Ptak, Andrzej Sechman, Małgorzata Szczęsna
Prowadzący grup: Zygmunt Kowalski, Krystyna Koziec, Agata Ptak, Andrzej Sechman, Małgorzata Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.