Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.2s.MIK.SI.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Biotechnologia, 3 sem. stacjonarne, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z mikrobiologii ogólnej mają na celu zaznajomienie studentów z światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenie mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy, przemianach biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Zajęcia mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów z środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowaniem rozwojem i aktywnością mikroorganizmów. Wiedza z zakresu mikrobiologii umożliwi produkcję nowoczesnymi metodami przemysłowymi zdrowej żywności bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pełny opis:

Wykłady (30 godzin):

1.Świat drobnoustrojów i ich miejsce w przyrodzie. Zarys historii rozwoju mikrobiologii i badań nad drobnoustrojami, mikrobiologia na tle historycznego rozwoju nauk biologicznych.

2.Jak obchodzić się z drobnoustrojami, podstawowe techniki prac laboratoryjnych, zasady prac sterylnych, urządzenia, sposoby wyjaławiania, metody fizyczne i chemiczne. Pojęcie gatunku bakterii, kolonii, szczepu. Podłoża mikrobiologiczne.

3.Diagnostyka i taksonomia drobnoustrojów. Nowoczesne automatyczne metody oznaczania przynależności systematycznej mikroorganizmów do gatunku (np. test API).

4.Podstawy klasyfikacji i zarys systematyki drobnoustrojów, ewolucja i genetyka drobnoustrojów.

5.Morfologia drobnoustrojów (Archebacteria, Procaryota, Eucaryota). Budowa i ultrastruktura komórki bakteryjnej, promieniowców oraz komórek grzybów – drożdży. Znaczenie podstawowych elementów strukturalnych w procesach życiowych mikroorganizmów. Formy przetrwalne drobnoustrojów.

6.Fizjologia bakterii, promieniowców i grzybów. Wpływ czynników fizyko-chemicznych środowiska na procesy życiowe drobnoustrojów.

7.Ekologia drobnoustrojów i wzajemne interakcje między mikroorganizmami w biocenozie oraz mikroorganizmami a organizmami wyższymi. Symbioza, mikoryza, synergizm, antagonizm, antybioza.

8.Najważniejsze procesy biochemiczne przeprowadzane przez drobnoustroje i ich udział w krążeniu biogenów w przyrodzie.

9.Mikrobiologia środowisk naturalnych i antropogenicznych (kształtowanych przez człowieka):gleba, wody powierzchniowe, powietrze, mikroflora przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, nawozy organiczne, składowiska odpadów komunalnych, wysypiska śmieci, ścieki, oczyszczalnie ścieków, mikroflora pomieszczeń mieszkalnych, produkcyjnych i inwentarskich.

10.Główne produkty metabolizmu drobnoustrojów wykorzystywanych przez człowieka na skalę przemysłową

11.Chorobotwórcze właściwości mikroorganizmów: wirusy, bakterie, promieniowce, grzyby, (priony) wraz z podstawami immunologii i praktycznego wykorzystania zjawisk odpornościowych.

12.Rola drobnoustrojów w procesach biodegradacji i biodeterioracji produktów naturalnych oraz wytworzonych przez człowieka.

13.Mikrobiologiczne podstawy biotechnologii.

14.Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów w przetwórstwie i przemyśle rolno-spożywczym.

15.Przyszłość mikrobiologii, stan aktualny i perspektywy wykorzystania nauki o drobnoustrojach w gospodarce narodowej.

Ćwiczenia (30 godzin):

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy na ćwiczeniach z mikrobiologii. Ważniejsze zasady i metody pracy stosowane w mikrobiologii.

2.Podłoża mikrobiologiczne. Pożywki standardowe dla bakterii i grzybów. Podłoża stosowane w hodowli ważniejszych mikroorganizmów mających zastosowanie w biotechnologii. Metody izolacji drobnoustrojów.

3.Wykonanie preparatów bakteriologicznych – utrwalonych i barwionych. Barwienie bakterii metodą prostą pozytywną. Technika posługiwania się mikroskopem inersyjnym.

4.Morfologia bakterii barwionych metodami prostymi. Barwienie negatywne.

5.Barwienie bakterii metodą Grama (metoda złożona). 6.Bakterie wiążące azot atmosferyczny z rodzaju Azotobacter, Clostridium, Rhizobium i Bradyrhizobium.

7.Badanie ruchu bakterii metodą kropli wiszącej.

8.Morfologia, metody barwienia promieniowców.

9.Ocena właściwości antybiotycznych wybranych promieniowców z rodzaju Streptomyces.

10.Systematyka i morfologia grzybów z klasy Ascomycetes. Próba na żywotność i odżywianie drożdży.

11.Systematyka i morfologia grzybów z klasy Phycomycetes. 12.Grzyby niedoskonałe z klasy Deuteromycetes – systematyka, morfologia, znaczenie.

13.Grzyby toksynotwórcze. Chromatograficzne (TLC) oznaczanie mikotoksyn.Analiza czystości powietrza.

14.Szczegółowa analiza mikrobiologiczna gleby, ilościowa i jakościowa.Podstawowe grupy drobnoustrojów glebowych, czynnych w metabolizmie węgla, azotu, fosforu.

15.Fermentacja mlekowa. Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej.

Literatura:

1.Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe, PWN. Warszawa, 2003

2. Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia, różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa,2003

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H.: Życie bakterii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005

4. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student, który zaliczył wykłady definiuje i opisuje najważniejsze procesy zachodzące w środowisku naturalnym z udziałem różnych mikroorganizmów w tym drobnous-trojów glebowych zmierzających do zrewitalizowania zdegradowanego środowiska oraz wskaże właściwe kierunki działań mające na celu uzdrowienie zanieczyszczonych gleb, wód, powietrza, a także płodów rolnych.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Posiada ogólną wiedzę z mikrobiologii

2. Charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu

Umiejętności:

Student, który zaliczył wykłady: interpretuje i samodzielnie wykorzysta zdo-bytą wiedzę z zakresu mikrobiologii do celów praktycznego jej wykorzystania w życiu codziennym. Oceni zagrożenia i objaśni korzyści płynące z zastosowanie mikrobiologicznych procesów w różnych obszarach działalności gospodarczej człowieka.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Rożróżnia poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów

2.Praktycznie wykorzystuje metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym

3.Samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

4.Interpretuje wyniki analiz i doświadczeń.

Kompetencje społeczne:

Student który zaliczył wykłady: samodzielnie oceni i zinterpretuje zdobycze wiedzy z zakresu mikrobiologii, jej duży wkład w rozwój nowoczesnych dyscyplin naukowych jak, biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Student który zaliczył ćwiczenia laboratoryjne:

1.Organizuje pracę w małym laboratorium, celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii

2.Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny ograniczony czasowo - udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

Ćwiczenia: test jednokrotnego wyboru, demonstracja praktycznych umiejętności - udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)