Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika i zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.2s.EZA.SI.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika i zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie
Jednostka: Zakład Zarządzania i Marketingu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW/Biotechnologia/ ECTS =2/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu Ekonomika i zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie jest zapoznanie studentów z nowymi funkcjami pełnionymi przez przedsiębiorstwa, elementami rachunku ekonomicznego i zarządzania w zmiennym otoczeniu. Studenci mają okazję nabyć umiejętności oceny ekonomicznej firmy, zapoznać się z aktualną sytuacją polskich przedsiębiorstw oraz zdobyć podstawową wiedzę z zarządzania. Elementy ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania wykorzystane na zajęciach mają nauczyć studenta wstępnej diagnozy ekonomicznej przedsiębiorstwa na globalnym rynku jak i podejmowania decyzji z obszaru zarządzania.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Istota przedsiębiorstwa, uwarunkowania jego rozwoju i klasyfikacje przedsiębiorstw

3-4. Formy przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo rolne

5-6. Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

7-8. Podstawy marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem

9-10. Analiza SWOT w rozwoju firm i zjawisko konkurencji

11-12. Zarządzanie we współczesnych przedsiębiorstwach hotelowych

13-14. Prowadzenie działalności gastronomicznej

15-16. Marketing usług transportowych w turystyce i gospodarce

17-18. Zarządzanie działalnością promocyjną, promocja w turystyce i hotelarstwie

19. Zarządzanie marketingowe w agrobiznesie.

20. Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym

21-22. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach

23-24. Zarządzanie strategiczne i strategie kryzysowe w firmach

25-26. Style kierowania i typy kierowania.

27-28. Problemy współczesnych przedsiębiorstw.

29-30. Powtórzenie materiału

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: 33 godziny

w tym:

wykłady 30 godzin

Konsultacje 2 godziny

udział w egzaminie 1 godzina

ECTS =2

Literatura:

Podstawowa:

Lichtarski J. (red) 2000. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław

Sobczyk G. 2004. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Difin, Warszawa

Uzupełniająca:

Bień W. 2001. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Difin, Warszawa

Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (red.). 2012. Podstawy zarządzania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA – absolwent zna i rozumie:

- Metody analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

- Składowe przedsiębiorstwa, zasoby i źródła wartości współczesnych przedsiębiorstw

- Funkcje przedsiębiorstw

- Zasady stosowania marketingu w firmie

- Rolę poszczególnych elementów składowych marketingu: produktu, ceny, dystrybucji i promocji

- Rodzaje obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz zasady ich funkcjonowania

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:

- Stosować zasady marketingowe w firmie, świadczyć usługi informacyjno-promocyjne

- Stosować podstawowe metody statystyczne do analizy finansowej przedsiębiorstwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- Uczenia się przez całe życie

- Myślenia w sposób przedsiębiorczy w kontekście prowadzenia firmy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie pisemne materiału z wykładów składające się z 5 pytań problematyczno-opisowych.

Pozytywna ocena odnosi się do udzielonych przez studenta poprawnych odpowiedzi, na co najmniej 55% materiału.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%)

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony przy ocenie 3,5 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 - średnio > 90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys, Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu Ekonomika i zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie jest zapoznanie studentów z nowymi funkcjami pełnionymi przez przedsiębiorstwa, elementami rachunku ekonomicznego i zarządzania w zmiennym otoczeniu. Studenci mają okazję nabyć umiejętności oceny ekonomicznej firmy, zapoznać się z aktualną sytuacją polskich przedsiębiorstw oraz zdobyć podstawową wiedzę z zarządzania. Elementy ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania wykorzystane na zajęciach mają nauczyć studenta wstępnej diagnozy ekonomicznej przedsiębiorstwa na globalnym rynku jak i podejmowania decyzji z obszaru zarządzania.

Pełny opis:

Wykłady:

- Analiza ekonomiczna (finansowa) przedsiębiorstwa w ujęciu praktycznym.

- Marketing w prowadzeniu firmy i jego rodzaje.

- Produkt i jego elementy składowe.

- Kanały dystrybucji i instrumenty promocyjne w przedsiębiorstwie.

- Polityka cenowa przedsiębiorstw.

- Strategie rozwoju firm - istota zarządzania strategicznego.

- Przedsiębiorstwa o profilu gastronomicznym.

- Firmy na rynku usług hotelarskich

- Uzasadnienie teoretyczne przedmiotu EiZWP Nowe idee w rozwoju teorii przedsiębiorstwa. Ewolucja przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwo rolnicze.

- Definicje, cel i funkcje przedsiębiorstwa. Elementy składowe przedsiębiorstwa.

- Produkcja, proces produkcji, formy organizacji produkcji.

- Zasoby produkcji.

- Źródła wartości przedsiębiorstwa.

- Problemy współczesnych przedsiębiorstw.

- Style kierowania i typy kierowania.

- Struktury organizacji i zarządzania.

KIERUNEK STUDIÓW/Biotechnologia/ ECTS =2/ semestr 2

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Literatura:

Podstawowa:

Lichtarski J. (red) 2000: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław

Sobczyk G. 2004: Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Difin, Warszawa

Uzupełniająca:

Bień W. 2001: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Difin, Warszawa

Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (red.) 2012: Podstawy zarządzania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa

Uwagi:

WIEDZA – absolwent zna i rozumie:

- Metody analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

- Składowe przedsiębiorstwa, zasoby i źródła wartości współczesnych przedsiębiorstw

- Funkcje przedsiębiorstw

- Zasady stosowania marketingu w firmie

- Rolę poszczególnych elementów składowych marketingu: produktu, ceny, dystrybucji i promocji

- Rodzaje obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz zasady ich funkcjonowania

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:

- Stosować zasady marketingowe w firmie, świadczyć usługi informacyjno-promocyjne

- Stosować podstawowe metody statystyczne do analizy finansowej przedsiębiorstwa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- Uczenia się przez całe życie

- Myślenia w sposób przedsiębiorczy w kontekście prowadzenia firmy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.