Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Adaptacja i bioremediacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.2s.ADB.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adaptacja i bioremediacja
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy: Biotechnologia stosowana II stopień, 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Mechanizmy adaptacji roślin do wzrostu w dynamicznie zmieniających się warunkach środowiska mających podłoże naturalne, jak i antropogenne oraz możliwości wykorzystania znajomości tych mechanizmów w biotechnologii. W ramach zajęć szczególną uwagę poświęci się negatywnym aspektom prognozowanych zmian klimatu dla wegetacji roślin i ich bioróżnorodności oraz (w przypadku roślin uprawnych) możliwości zapobiegania skutkom podstawowych, abiotycznych stresów środowiskowych z pomocą metod biotechnologicznych.

Zagadnienia bio- i fitobioremediacji pozwolą na przybliżenie problemów związanych ze skażeniem środowiska naturalnego oraz z ich biodegradacją. Przekaz dydaktyczny obejmuje nowoczesne metody biotechnologii unieszkodliwiania zanieczyszczeń oraz rekultywacji środowiska, jak również poznanie mechanizmów biochemicznych i genetycznych degradacji ksenobiotyków, w tym wykorzystanie organizmów genetycznie transformowanych do walki ze szczególnie uciążliwymi skażeniami środowiskowymi.

Pełny opis:

Wykłady:

Odporność roślin na warunki zimowe (zimotrwałość)

Odporność na niedobór wody

Odporność roślin na nadmiar wody

Technologie bioczyszczania środowiska i ich efekt ekonomiczny w Polsce i na świecie

Mechanizmy bioremediacji i fitoremediacji

Procesy fizyko-chemiczne wpływające na efektywność biooczyszczania

GMO w ochronie środowiska naturalnego

Biotechnologie usuwania ksenobiotyków i uwarunkowania środowiskowe (glebowe, klimatyczne), ekonomiczne oraz prawne ich stosowania w Polsce.

Ćwiczenia:

Wpływ hartowania na mróz na mrozoodporność roślin, potencjał wody w soku komórkowym oraz zawartość cukrów rozpuszczalnych u dwóch odmian pszenicy (pszenżyta) różniących się stopniem mrozoodporności

Aplikacja biocenoz mikroorganizmów bakteryjno-drożdżowych w procesie detoksyfikacji metanolu, formaldehydu oraz związków aromatycznych.

Literatura:

Kozłowska M., 2007. Fizjologia roślin. PWRiL.

Woźny A., Przybył K., 2007. Komórki roślinne w warunkach stresu t.1 cz. 1 i 2 (wyd. II). Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.

Starck Z., Chołuj D., Niemyska B., 1995. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.

Malepszy S. (red.) Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Ashraf M., Ozturk M., Ahmad M.S.A., 2010 Plant Adaptation and Phytoremediation, Springer.

Adney W.S., McMillan J.D., Mielenez J.R., Klasson K.T. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2008, Humana Press.

Kaszycki P., Czechowska K., Petryszak P., Kołoczek H. Konstrukcja efektywnych biocenoz degradujących formaldehyd i jego pochodne w uciążliwych ściekach przemysłowych Acta Scientiarum Polonorum Biotechnologia 2: 91-103, 2003.

Kaszycki P., Kołoczek H. Biodegradation of formaldehyde and its derivatives in industrial wastewater with methylotrophic yeast Hansenula polymorpha and with the yeast-bioaugmented activated sludge. Biodegradation 13: 91-99, 2002.

Kaszycki P., Krawczyk A., Kołoczek H., Solecki T. Zastosowanie nowatorskiej technologii oczyszczania gleby metodą biologiczną in situ w warunkach zagrożenia wód Dunajca. Inżynieria Ekologiczna 4: 9-14, 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- mechanizmy odporności roślin na wybrane abiotyczne czynniki środowiska oraz możliwości ich modyfikacji metodami biotechnologicznymi

- problemy związane ze skażeniem środowiska naturalnego oraz z ich biodegradacją praktyczne efekty wykorzystania unikalnych szlaków metabolicznych mikroorganizmów w walce o czyste środowisko naturalne

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- wykorzystywać metody biotechnologiczne do poprawy odporności roślin na stresy środowiskowe

- znajdować potencjalne zastosowania wiedzy z zakresu odporności roślin na abiotyczne czynniki niekorzystne w biotechnologii środowiskowej

- określać mrozoodporność roślin poprzez określenie temperatury krytycznej

- mierzyć potencjał wody w próbkach biologicznych i środowiskowych metodą punktu rosy

- aplikować biocenozy mikroorganizmów bakteryjno-drożdżowych w procesie detoksyfikacji w procesie detoksyfikacji związków chemicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- oceny skutków wykonywania działalności z wykorzystaniem materiału biologicznego i narzędzi biotechnologicznych do poprawy tolerancji roślin na abiotyczne czynniki środowiska oraz wynikającego z nich ryzyka i działań zmierzających do jego ograniczenia

- oceny skutków wykonywania działalności z wykorzystaniem materiału biologicznego i narzędzi biotechnologicznych w procesie bio- i fitobioremediacji oraz wynikającego z nich ryzyka i działań zmierzających do jego ograniczenia

- podjęcia refleksji na temat skutków wykorzystywania mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie w biotechnologii środowiska

- docenienia znaczenia doskonalenia roślin i drobnoustrojów dla zaspokojenia potrzeb człowieka z zachowaniem różnorodności biologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin pisemny w formie pytań otwartych (50%)

Ćwiczenia: wykonanie eksperymentu, rozwiązanie zadania problemowego (50%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki, Marcin Rapacz
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Przemysław Petryszak, Ewa Pociecha, Marcin Rapacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki, Ewa Pociecha
Prowadzący grup: Renata Bączek-Kwinta, Paweł Kaszycki, Przemysław Petryszak, Ewa Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kaszycki, Marcin Rapacz
Prowadzący grup: Paweł Kaszycki, Przemysław Petryszak, Ewa Pociecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)