Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.1s.ORA.SM.BBTSX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Analityka biotechnologiczna II stopień, 1 sem. obowiązkowe
Biotechnologia stosowana II stopień, 1 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Analizy molekularne stały się obecnie wszechstronnie używanymi w diagnostyce chorób i ocenie stanu zdrowia ludzi i zwierząt. Jednak ze względu na ogromną różnorodność modyfikacji, trudno jest ocenić zarówno powtarzalność jak i rzetelność poszczególnych procedur. Stąd też istnieje potrzeba opracowania zasad wyboru odpowiednich metod do zastosowania w warunkach in vivo, in vitro różnych badań. Należy także podkreślić sposoby oceny bezpieczeństwa i ryzyka każdej analizy z punktu widzenia zagrożenia biologicznego dla badacza ale i także dla odpowiedniej diagnostyki stanu fizjologicznego jak i patologicznego. Student kończący ten kurs będzie miał szczegółową wiedzę o możliwościach wyboru analizy jak i o właściwej interpretacji uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Tematyka wykładów Liczba godzin

1. Ocena ryzyka biologicznego i interpretacyjnego analiz molekularnych 2

2. Podstawy interpretacji fizjologicznej i patologicznej wyników 2

3. Wybór metod do oceny markerów chorób nowotworowych 2

4. Ocena metod analitycznych stosowanych w chorobach autoimmunologicznych 2

5. Ocena metod używanych do diagnozowania chorób o podłożu mutacji genowych 2

6. Porównanie metod alternaty 2

7. Zasady weryfikacji wyników analiz molekularnych. 2

8.Zaliczenie kursu 1

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne

Ćwiczenia Liczba godzin

1.Porównanie wyników i ich powtarzalności uzyskanych dla różnych modeli badawczych. Wybór odpowiedniego materiału do analizy 2

2.Wybór wiarygodnej i bezpiecznej metody RT-PCR do analizy markerów nowotworowych 3

3.Analiza polimorfizmu w chorobach autoimmunologicznych 3

4.Wykrycie i analiza białka prionowego Western Blot 3

5.Ocena ryzyka wykorzystania wyników nieodpowiedniej analizy molekularnej 3

6.Zaliczenie ćwiczeń 1

Literatura:

Podstawowa:

Stryjer L. “Biochemia”, PWN (2009)

Uzupełniająca:

Podręczniki z zakresu biologii molekularnej

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

- potrzebę opracowania zasad wyboru odpowiednich metod do zastosowania w warunkach in vivo i in vitro różnych badań

- sposoby oceny bezpieczeństwa i ryzyka każdej analizy z punktu widzenia zagrożenia biologicznego dla badacza, ale i także dla odpowiedniej diagnostyki stanu fizjologicznego jak i patologicznego

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- wykonać podstawowe oznaczenia z zakresu biologii molekularnej

- ocenić sposoby walidacji wybranych metod biologii molekularnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- pracy i współpracy w zespole

- bezpiecznego zaplanowania prostych doświadczeń

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach obecność obowiązkowa. Pisemne zaliczenie końcowe z wykładów (70%). Ćwiczenia laboratoryjne - sprawdzian wiedzy i umiejętności obejmujący tematykę ćwiczeń (30%)

Kryteria -oceny od 2 (40%, brak zaliczenia), 3 (50%), 4 (65%), 5 (90%)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)